SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2012. december 27., csütörtök

A bomlasztó tanok sikerei.


darwin majmot csinált belőlünk

Létezik egy kis csoport, ami a tudományos világ koordinálásában vesz részt. Célja: ledönteni az Istenhitet.
Kezdetben a Lunar Suciaty (Hold Társaság) szabadkőműves társaság végezte ezt a feladatot, ahol Charles Darwin nagy szerepet töltött be,  a nagyapjának Erasmus Darwin segítségével. Majd a rózsakeresztes Sir Isaac Newton vezetésével, (aki a Templomos Lovagok belső magját alkotó Sion Rend Nagymestere volt), a The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge folytatta az Elit tudatpusztító küldetését. A Royal Society a mai napig működik. 
Darwin csak egy bábfigura volt a terv megvalósításához. Az egész evolúció elmélet egy nagy hazugság, az egész egy áltudományos blabla. Szó sincs semmiféle elméletről ez egy koholt szemét, ami megrohasztja a bensőnket, megfosztva minket vitalitásunktól.
Nézzünk egy idevágó részt A JEGYZŐKÖNYVBŐL
A bomlasztó tanok sikerei.Alkalmazkodó készség a politikában.A sajtó szerepe.
„A gójokat nem az elõítélet-mentes történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli, hanem elméleti mérlegelések, melyek nincsenek kritikai tekintettel az õket követõ eseményekre. Ezért nem is kell ezeket a gójokat számításba vennünk - hadd szórakozzanak, amíg órájuk nem üt, hadd éljenek a szórakoztató idõtöltés új változatainak reményében, vagy a visszaemlékezésbõl mindarra, amit élveztek. Hadd tekintsék a legfontosabb dolognak azt a játékot, amelyre vonatkozólag rávettük õket, hogy azt fogadják el, mint a tudomány követelményét. Ennek a ténynek: szem elõtt tartásával keltettünk sajtónk segítségével állandóan vak bizalmat ezek iránt az elméletek iránt. A gójok intellektueljei kérkedni fognak tudásukkal s a tudományból nyert ismereteket - azok minden logikai igazolása nélkül - igyekezni fognak a gyakorlatban alkalmazni. Márpedig ezeket az ismereteket a mi ügynökeink ravaszul úgy állították össze, hogy a gójok gondolkozását abba az irányba tereljék, amely számunkra kívánatos.
Egy pillanatra se higgyék, hogy ezek a megállapítások csak üres szavak; gondoljanak azokra a sikerekre, amelyeket Darwin, Marx, Nietzsche tanításainak rendeztünk. Nekünk zsidóknak minden tekintetben világosan fel kell ismernünk, hogy ezek az irányzatok milyen bomlasztást vittek véghez a gójok fejében. Elengedhetetlen számunkra, hogy alkalmazkodjunk a nemzetek gondolkodásmódjához, jelleméhez és törekvéseihez, nehogy hibákat kövessünk el politikai téren és a közigazgatási ügyek irányításában. Rendszerünk gépezetének alkatrészeit úgy kell elrendezni, hogy az megfeleljen ama népek vérmérsékletének, melyekkel utunkon találkozunk. Rendszerünk nem fog diadalmaskodni, ha annak gyakorlati alkalmazását nem alapozzuk a múlt tanulságainak összességére, figyelemmel a jelen követelményeire.
A mai államok kezében van egy hatalmas erõ, amely irányítja a nép gondolkozását: ez a sajtó. A sajtónak az a feladata, hogy rámutasson elengedhetetlennek hitt követelményekre, hangot adjon a nép panaszainak, kifejezést adjon az elégedetlenségnek, s elõidézzen elégedetlenséget. A sajtóban megtestesül a szólásszabadság diadala. A gójok államai azonban nem tudták, hogyan használják fel ezt az erõt, s így a mi kezünkbe hullott. A sajtó révén szereztük meg a hatalmat arra, hogy befolyásunkat érvényesítsük, miközben mi magunk a háttérben maradtunk”
írta: AnathDas,      ARANYKOR