SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2012. március 23., péntek

Sátán?**'Él Sáddáj'**


'Él Sáddáj'; 

KÉRDÉS ÉS VÁLASZ 

 

Mit olvashatunk az Ószövetségben és mit tanulhatunk belőle? 
Minden nép ismeri a zsidó népet. Jelenlétének súlyát mindegyik megérzi. Főleg az anyagi javak utáni törtetés tereli rájuk a közfigyelmet mindenhol, mert nem törődnek a más népek szabta törvényekkel. Ők lehetőleg a maguk törvényei szerint élnek, amelyek az ő faji és vallási törvényeik is. 
Az Ószövetség az izraelita vallású zsidóknak egyik – nem titkolt – vallásos könyve, törvénytára. A zsidók e mű alapján állítják önmagukról, hogy ők az Isten választott népe és hogy örökség címén bírják e földet, melyet Isten az ő őseiknek adott örök birtokul.
Ha tehát Isten adta, nézzük meg az ószövetségi Szentírásban: kicsoda az az Isten.
 

Mózes I. törvényének 17. Énekében ezeket találjuk: 
1. vers: „Mikor Ábrahám (Ábrám) 99 esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrahámnak és mondá néki: „Én a mindenható Isten vagyok” (Lásd még: 11. Könyv 6. Ének, 2. És f3. Vers: Mindenható Isten) 
Az eredeti héber szöveg (Él= Isten, Saddáj = Mindenható) „Él Saddáj” néven nevezi itt az Istent. 
Ez a név egyesek szerint az Urat jelenti, mások szerint az Istennek csak mellékneve és azt jelenti, hogy erős, mindenható. 
Szógyökét tekintve, hasonlít ez a név az egyiptomi „Set”-hez, kit Tiphon fiának tekintettek, s akinek a neve „félelmetest” jelent. Set volt a lét megsemmisítője is, tehát pusztító, destruktív istenség volt. 

 

Talán ugyane tőből ered a zsidó „sedim” szó is, ami démont, ördögöt jelent. (lásd a Talmudban: „sedim jehudain”. 
A török nyelvben „seiszian-nak nevezik mai is a Sátánt, az ördögöt. Vámbéri Ármin, zsidó, a „Keleti életképek” című munkájában a „Zarándokok és zarándoklások” című fejezetben (225.1.) leírja, hogy amikor a zarándokok az utolsó stációt is odahagyják, mindegyik hadzsi 7 követ kénytelen maga mögé dobni, melyek a Sátánnak szólnak, ki Ábrahámot kísértésbe akarta vinni. Az arab mítosz tehát tud arról, hogy Ábrahámot megkísértette a Sátán. A héber „Ószövetségben” külön nincs ilyesmiről szók, tehát csak ez a 17. ének lehet az, amely megfelel az arab mítosznak. 
Erre vonatkozólag érdekes adat lehet még az is, amit Vámbéri u.e. könyvének 216.lapján ír le: Arábia egyik vidékéről ez a monda van elterjedve, hogy ott lakott valamikor az „ÁD” nevű óriásnép, amelynek fejedelme a hírhedt „Seddad” Istennek jelenté ki magát.. 
Íme véletlen-e ezen adatok találkozása? Az arab ősi legendák szerint Ábrahámot megkísérti a Sátán. És ismernek egy Seddad nevű fejedelmet, aki Istennek adta ki magát. Az Ószövetségi Szentírás szerint is megjelent Ábrahámnak egy Él Sáddáj nevű lény, aki színtén (erős, mindenható) Istennek adta ki magát. (1. versben: „Én a mindenható Isten vagyok”, 7. versben: „Legyek tenéked Istened és a te magodnak te utánnad”)

 

ÉL SADDÁJ ÉS ÁBRAHÁM SZÖVETSÉGE 
Ez alkalommal „szövetséget köt” Él Saddáj Ábrahámmal. (Vessük össze a magyarban: szövetséget köt, szövetkezik, társul, szerződést köt, szerződik, stb.) Ebben a szerződésben Él Sáddáj azt kívánja Ábrahámtól:legyek tenéked Istened, stb.” És azonnal a jutalmat is kilátásba helyezi: 5. vers: népek sokaságának atyjává teszlek téged”. 6. vers: „és felette igen megsokasítalak téged és népekké teszlek és királyok származnak tőled” 8. vers: „és adom tenéked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földjét, Kánaánnak egész földjét örök birtokul és istenők lészek nékik”. 
Ábrahám belement az alkuba, mert az Úr megesküdött reá, hogy néki stb, adja azt a földet. ( I. k. 24.é. 7. v., I.k.26.é.3.v.11.k.6.é.8.v.stb.). 
És vajjon melyik zsidó ne kötne szívesen jó üzletet. Az akkor még gazdag Kánaán Ábrahámnak minden álmát meghaladta, tehát nagyon jó üzletnek ígérkezett Él Saddájjal szövetséget kötni, pláne ha az meg is esküdött reá. 
El Sáddáj semmiesetre sem jelenti az igazi teremtő Istent, a mindeneknek teremtő, kormányzó és megtartó, öröktől fogva való örök Istenét. Nem a Mindenhatót, nem az örök igazságos Istent. 
Miért?

 

 
Azért mert: 
1. Az örök igazságos Isten biztosan nem tesz olyan igazságtalanságot, hogy az egyformán bjűnos és tévelygő népek közül csak egy népet választ ki kedvencéül, csak egy népet segít a többi rovására. 
2. Az igazi, teremtő Isten méltóságán nem ejt csorbát azzal, hogy saját teremtményével szövetségre lép, szerződést köt vele. 
3. Dús anyagi javakat nem kínál annak, aki Istenként elfogadja, mert furcsa dolog lenne az Isten részéről, ha szellemi, lelki szolgáltatásért javakat adna cserébe.
4. A kívánt szellemi, lelki szolgáltatásért nem kínált, elfelejtett, vagy eszébe sem jutott ugyanolyan kvallitású, tehát lelki jutalmat ígérni. Csak anyagi jutalmat ígért. Szaporaságot, népek fölötti uralmat, királysarjakat és Kánaán egész népét. 
5. Az Isten nem köt üzletet, hogy Istenként fogadják el. 
Él Sáddáj, aki Ábrahámnak megjelent, nem a mindentudó és mindent látó Isten, mert a 10. vers szerint a szövetség parafálásaként megköveteli a körülmetélést. A 11. versben megparancsolja, hogy hogyan történjék az: „és metéljétek körül a ti férfi testetek bőrének elejét és az lesz az én közöttem és a ti közöttetek való szövetségnek jele. 
MIÉRT ÉRTELMETLEN DOLOG A KÖRÜLMETÉLÉS? 
Tehát a nem mindent tudó, nem mindent látó Isten, mert a mindent tudó és minden látó Isten valóban mindenkor tudja, hogy kikkel áll szövetségben, ha már éppen szüksége van valamilyen szövetségre.

 

De neki nincs szüksége, nem lehet szükséges semmiféle szövetségi jelre. Sőt, nemcsak az Istennek, de még a gyarló embernek sincs szüksége semmiféle jelre az Istennel való szövetség esetében, mert a szövetség tudata az első tanítástól kezdve a lelkébe van vésve. Legfeljebb a zsidóknak egymásközti viszonylatban lehet szükségük a jelre, de nem az Istennel való viszonylatban. Márpedig az Ószövetségi Szentírás félreértés nélkül így mondja: 11. vers: „én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele”. És hogy valóban nem Isten ő, az teljes bizonyossággal lehet következtetni abból, hogy 
1.) a teremtő Isten saját tökéletes bölcsessége szerint formálta meg az emberi testet., 
2.) ha most azon változtatást kell eszközölni, akkor az nem volt eléggé bölcs és előrelátó, amikor azt teremtette és megformálta, 
3.) Az Isten a saját végtelen bölcsességével megformált testnek újraformálását nem bízza másra, 
4.) Kétségtelen, hogy nem követelheti egyik alkalommal az öncsonkítást, amikor a másik alkalommal tiltja azt, 
5.) Nem követelheti azért, mert az Isten önmagával sohasem kerülhet ellenkezésbe, meg azért sem, mert nem akarja ellentmondásaival desiruálni az ő teremtményeit. 
Bátran és határozottan nem lehet azt állítani, hogy az ószövetségi Szentírásban említett Él Sáddáj nem a mindenható Isten, hanem a kifejtettek szerint csakis a Sátán maga lehet. 
Csakis a Sátántól telik ki olyasmi, hogy: 

 

1.) Istennek szeretné kiadni magát, 
2.) Anyagi javakat kínál azért, hogy őt imádják. 
3.) Tehát híveket vásárol magának 
4.) És hogy hívei meg ne szökjenek, ezért megjelöli őket. 
A Szentírás szerint maga Ábrahám sem hitte el, hogy ÉL Sáddáj, a mindenható Isten. Kinevette őt. Ime: 16.vers: és mondá Él Sáddáj Ábrahámnak: „és megáldom majd őt, (Ábrahám feleségét) és fiat is adok ő tőle néked. 
17. vers: Ekkor arcára borula Ábrahám és nevete és gondolá az ő szívében: vajjon 100 esztendős embernek lesz-e gyermeke, avagy Sára 90 esztendős lévén, szülhet-é? 
El lehet képzelni, milyen nagyon nevetett Ábrahám, ha hasra vágódott nevettében. Valóban úgy van a Szentírásban megírva, hogy Ábrahám nem hitte el mindazt, amit Él Sáddáj mondott néki. Sőt kinevette őt. Bátran lehet következtetni tehát arra, hogy azt sem hitte el, hogy a mindenható Isten. Sőt arra is lehet következtetni, hogy jól tudta, hogy ő nem Isten. Különben nem nevette volna ki. Az igazi Isten úgy tudta volna előadni azt, amit közölni szándékolt, hogy abban Ábrahám egy pillanatig sem kételkedik. De Ábrahám annyira kételkedett, hogy Él Sáddáj kénytelen volt esküre emelni kezét, csakhogy higgyen neki Ábrahám. 

 
A.) Mózes I. k.24.é.7.v.: „Az Úr, az égnek Istene, aki szólt nékem és megesküdött nékem, mondván a te magodnak adom ezt a földet”. 
B.) Mózes I. k. 26.é.3.v.: ”Tartózkodjál ezen a földön és én véled leszek megáldalak téged, mert te neked és a te magodnak adom mindezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, mellyel megesküdtem Ábrahámnak, a te atyádnak. 
C.) Mózes II. k.6.é.8.v.: „És beviszlek titeket a földre, amely felől esküre emeltem a fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt örökségül, én az Úr. 
D.) Ezenkívül még sok helyen említi a Biblia, hogy az Úr megesküdött Ábrahámnak. 
Vajon kire esküdhetett Él Sáddáj, ha ő volt a mindenható Isten? 
Önmagára nem esküdhetett, csak nálánál nagyobbra, mert az eskü nem más, mint magasabb rendű személynek tanúságtételül való meghívása. Tehát ezen esküvéssel ő maga is elismerte, hogy nem ő a legnagyobb. 
Furcsa „Isten” az, aki olyan hamar siet esküdözni a saját teremtménye előtt. Sőt amint láttuk, megújította és megerősítette az esküvést. Úgy látszik, szüksége volt az eskü megerősítésére. Az igazi teremtő Isten esküvése nélkül is el tudta volna intézni azt a kis szerződést: paranccsal. 
MI AZ A TEFILLIN? 
Ábrahám, a zsidók első ősatyja, íme nem a mindenható Istennel, hanem Él Sáddáj (Sátán?) kötött szövetséget és elkötelezte magát és a zsidókat neki. Sőt a valóságban hozzászíjazta a zsidókat. Nevezetesen négy helyen is megparancsolta a tefillin (imaszíjak) viselését. (Mózes II.13., Mózes V.6.8., Mózes V.17. Mózes II.12.) (ezért van négy rekesze a fejre szíjazott fekete bőrkockának, melyben négy külön pergamenre van írva a Tórának az a négy fejezete, amelyben a tefillin parancsa előfordul.) 


 

Ezek szerint minden zsidó férfi, aki a 13. életévét betöltötte, köteles mindennap – szombat és ünnepnapot kivéve – a reggeli ima előtt a tefillint felvenni. A tefillin két feketére festett kocka alakú bőrtokból áll: „bájdísz”, amelyeket alul fedőlap zár le. Az egyiket: „sel jád” a beléje fűzött fekete szíjakkal a balkar felső szárára, a másikat: „set rós”, a fejre a hajtő szélére a szem közé kell erősíteni. A fejre való tefillint külsőleg arról ismerhetni meg, hogy négy bevágás van rajta és a jobb- és baloldalán a „Sáddáj” (= Mindenható szónak) első betűje = S van kidomborítva. A bal kézfejre is a héber S betű formáját kell kiformázni ugyanezen okból a szíjak felcsavarásával. Ilyen módon csakugyan hozzá vannak szíjazva a Sátánhoz. 
De van még több bizonyíték is erre, a vallásos hiedelműek szerint és főleg a Miatyánk szövegéből is következtethetünk arra, hogy a Gonosz = Sátán kísértésbe szokta hozni a gyar4ló embert. 
Ábrahámot is megkísértette ugyanaz a „Mindenható Isten”, aki vele szövetséget kötött. 
ÁBRAHÁMOT MEGKÍSÉRTI ÉL SÁDDÁJ 
Mózes. I. k. 22. é.1-17. versek. 

 
….Vers: „és lőn ezek után, az Isten megkísérté Ábrahámot és mondá néki: „Ábrahám! S az felele: Imhol vagyok”. 2. vers: „és mondá: vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit te szeretsz, Izsákot, és menj el Mórlának földjére és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondandók néked”. Stb. 12. Vers: „Ne nyújtsad ki a te kezedet a gyermekre és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem”, stb. 
Ábrahám megkísértésének az ószövetségi Szentírás szerinti leírása is azt igazolja, hogy őt nem a mindenható, mindent látó, mindent tudó igaz Isten kísértette meg, hanem csak az a mindenható Isten”, akivel ő szövetséget kötött: 
Mert: 
1.) a mindent tudó igaz Istennek nincsen szüksége valakinek a megkísértésére azért, hogy annak állhatatosságáról meggyőződjék, 
2.) az Igaz Isten nem folyamodik cselhez, Isteni méltóságán nem fog csorbát ejteni ilyesmivel 
3.) a mindenható Isten magához méltó módon is meg tud győződni valamely teremtményének állhatatosságáról, 
4.) Isten parancsolá: ne ölj, 
5.) Az igaz Isten önmagával jutott volna ellenkezésbe, ha Ábrahámnak gyilkosságot parancsolt volna, 
6.) A Szentírás szerint a parancs meg volt, tehát azt nem az igaz Isten parancsolta, hanem Ábrahámnak szövetséges társa: Él Sáddáj: a Sátán. 
Íme ez a krónikája a zsidók első ősatyjának: Ábrahámnak. 
A második ősatya Izsák, Ábrahámnak fia. Róla következőket találjuk a Szentírásban: Mózes: I. könyve, 26 ének 3. Vers: az Úr megerősíti Izsák előtt Ábrahámnak korábbi esküjét, mely szerint neki és utódainak adja Kánaán földjét. 
Valószínű, hogy szükséges volt az apának tett eskü megújítása és megerősítése a fiú előtt, nehogy népével együtt letérjen arról az útról, amelyre ő vezette. 
Helyesebben: nehogy visszatérjen az igaz Istenhez. 
ÉZSAU ÉS JÁKOB ÉRDEKES TÖRTÉNETE 

 

Izsáknak két fia volt: Ézsau és Jákob. Kettejük közül Jákobot tartják a zsidók harmadik ősatyjának. Már születése pillanatától kezdve élénk fiúnak ígérkezett. Bátyjának Ézsauanak sarkába fogódzott, úgy kellett megszületnie, nehogy valamilyen üzletet elszalasszon. Mózes I. könyv 25. Ének 20. Verse: azután kijőve az ő atyjafia kezével „Ézsau sarkába fogódzva”. A Szentírásnak ez a részletes leírása sejtetni engedi Jákob későbbi fürgeségét és üzleti szellemét. És sejtésünk igaznak bizonyul, mert Mózes I. könyv 25. Ének 29-34. Versében olvashatjuk, hogy Jákob megvásárolja az elsőszülött jogot Ézsautól. Rideg üzleti szelleme nem ingyen és testvéri szeretettel ad enni és inni a kimerülten hazaérkező bátyjának, hanem árat kér érte. Mégpedig nagy árat. Az elsőszülött jogot. Nagy jelentőségű volt ez akkoriban. Az elsőszülött örökölte a család felett való főhatalmat. Élet és halál ura volt. És főleg a vagyon ura. A vagyoné! Az első üzlet első fele része már sikerült. Szükséges volt még, hogy atyja beleegyezését és áldását is megszerezze hozzá. De ehhez kevés reménye volt, azért cselhez folyamodott. A csel sikerült. Mert atyja Izsák ágyban fekvő önmagával tehetlen vak ember volt már. Ezt a cselt Mózes I. könyve 27. Ének 1-30-ig versében írottak mondják el. 
Minden keresztény ember ismeri még iskolás korából, de a következő fejtegetések miatt ide iktatom a 35. És a 36. Verset. 
35. vers: „ ez pedig mondá: „ a te öcséd jöve álnoksággal és ő vevé el a te áldásodat” 
36. vers: „ az pedig mondá: „nem méltán hívják-e őt Jákobnak? Mert már két ízben csalt meg engem, most pedig áldásomat vevé el” 
Összegezve: szülőt, testvért nyereségvágytól hajtva gonoszul becsapott. Sőt később látni fogjuk, hogy bujdosásában a menedéket adó rokonát is éppen úgy becsapta, kifosztotta. 
Ezt a Jákobot választotta kedvencéül az „Úr”. Ez a Jákob az az áldott mag, akitől származik a zsidó nép. Az elsőszülötti jog és a hozzá szükséges atyai áldás megszerzésének furcsa módjára mentségül azt szokták felhozni, hogy az az Isten akaratából történt így. Hát ez kereken nem igaz! Ez a mentség nem állja meg a helyét. 
Mert: 
1.) ha az Istennek célja lett volna vele, hogy Jákob legyen az elsőszülött, akkor ezt mindjárt születéskor végrehajtja és vajon ez nehezebb dolog lett volna-e a teremtő Istennek, mint a létező világot a semmiből megteremtenie. 
2.) Az Isten nem csűri-csavarja a dolgokat. A csűrés csavarás csak az álnok ember tulajdonsága. Az Isten egyenes úton járatja a teremtményeit. 
3.) Isten nem parancsol álnokságot, csalást, szülő ellen, testvér ellen. 
Mózes I. könyv 28. Ének 1-5. Vers szerint Jákobnak menekülnie kellett becsapott bátyjának haragja elől anyjának bátyjához Lábánhoz menekül. Ugyanitt a 11-17 versek szerint Jákob álmában létrát lát, melyen „Isten” angyalai járnak le- és fel. És a létra tetejében megjelenik neki az „Úr” és tetszését nyilvánítja és ismét biztosítja őt arról, hogy neki adja azt a földet, amelyen fekszik. 
Itt meg kell állnunk egy kissé. Az „Úr” tetszésnyilvánítása és ígérete miatt. A Szentírás leírása szerint igaz az, hogy Jákob megzsarolta testvérbátyját egy tál lencse juttatása során. 
Atyja szerint is igaz az, hogy „csellel, és álnoksággal” csikarta ki hozzá az atyai áldást, mely a vagyon az élet és a halál feletti rendelkezést és így a család feletti főhatalmat jelentette. Igaz az, hogy bátyja ellen két ízben is csúnya bűnt követett el nyereségvágyból. Olthatatlan nyereségvágya vitte őt arra, hogy édesatyját is megcsalja, becsapja. Ezt a bűnét súlyosbítja az, hogy atyja öreg, tehetetlen és vak volt, és hogy halálán volt és még az, hogy az utolsó áldásról volt szó, amely áldás csakis az elsőszülöttnek dukált. Mindeme bűnök elkövetése után ennek a Jákobnak jelent meg az „ Úr” a létra tetején. 

 


Ennek a Jákobnak nyilvánította tetszését. Ezt a Jákobot „áldotta meg az Úr”. Ennek a Jákobnak tett jutalmazási ígéretet. Ennek a Jákobnak a fajtáját ígérte megszaporítani. Ahogy látjuk folyton sarkában volt az „Úr”. Alig hogy elkövette a bűnöket már bujdosása közben megjelent neki. És helyeselte gaztetteit és jutalmat ígért neki helyeslése kifejezéseként. Az igaz Isten lelkiismeret-furdalás formájában jelenik meg más embernek, ha vétkezett. 
Ki volt ez az „Úr” ? Ő maga bemutatkozik: Mózes I. könyv 28.ének 13. Vers: „ Én vagyok az Úr, Ábrahámnak atyádnak Istene”. Íme ugyanaz aki már az elsőbeni ősatyáknak is megjelent: Él Sáddáj = a Sátán maga. De nem is lehetett más, mert 
1.) az igaz Isten tiltja a cselt az álnokságot, a csalást, a zsarolást, szülő elleni bűnöknek még a gondolatát is, 
2.) ez az Isteni tilalmazás enged következtetni biztosan arra, hogy Jákobnak – annyi bűne után – nem az Isten jelent meg, nem az áldotta meg, nem azt tett neki jutalmazási ígéretet. 
3.) Mert az a bűn dicsérete és jutalmazása lett volna, ilyesmit az igaz Istenről még csak feltételezni sem szabad, 
4.) Mert önmagával kerülne ellenkezésbe az igaz Isten, ha a bűnöst szeretné 
5.) Mert aki a bűnöst dicséri, vagy jutalmazza, azonosítja magát vele, 
6.) Az igaz Isten nem azonosíthatja magát a bűnössel, éppen azért, mert ő igaz,
Tehát Jákobnak nem az igaz Isten jelent meg. Jákobnak kétségtelenül nagy és súlyos volt. Ő maga is annak érezte. Azért szükségesnek találta, hogy segítségül hívja az „Urat”, „Atyai Istenét”. Ezt is azonban furfanggal tette. Gonosz embernek vérében van a furfang. Kényszeríteni akarta az „Urat”, hogy őt védje meg és őrizze meg. 
Íme: Mózes I. könyv 28. Ének, 20. vers: „és fogadást tőn Jákob mondá: „ ha az Isten velem lesz és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok”, 21. Vers: „akkor az Úr leend nékem az Istenem” 
Íme feltételhez kötötte az állhatatosságot. Csak akkor tartja meg az Urat Istenének, ha megsegíti őt bujdosása útján. De jaj az Istennek, ,mert ha nem segíti meg, akkor fel is út, le is út, mehet ahová akar. Mer ő bizony más Istent fogad fel. Olyant aki megsegíti. És lám Jákob is tudta, hogy kivel alkudozik, mert a 3. Ének 25-43-ig versek szerint nemcsak megsegítette, hanem gazdaggá is tette őt az „Úr”. 

 

JÁKOB ÉS RÁHEL A KÉT ZSIDÓ DÍSZPÉLDÁNY 
Persze ez sem történt csalás és mágia nélkül. A 30-42. versek részletesen leírják, hogy Jákob miként hajtotta végre a csalást és a fekete mágiát, mi módon tenyésztette át a fehér állatokat tarka állatokká. Ebben az esetben is nyereségvágyból csalt és űzött fekete mágiát, nevezetesen, hogy mennél több állatot kapjon Lábántól, pásztorkodása jutalmául és béréül. 
Íme tehát Jákob anyagi előnyökért a neki menedéket adó nagybátyját, illetve apósát, Lábánt is becsapja, anyagilag súlyosan megkárosította. Emiatt innen is tovább kellett állnia egy házzal. A 31. é. 11-13. versek szerint álmában megjelenik neki az „isten” és megparancsolja, hogy uzsgyi pakolni, mert baj van. A 17. vers szerint Jákob végrehajtja ezt az isteni parancsot. A 18. vers szerint, felesége Ráchel, az utolsó pillanatban „ellopja” atyjának házi bálványait is. (Zsák a foltjára lelt). A 20-21. versben pedig az van megörökítve, hogy „Jákob valóban megszökött”. Búcsúzás nélkül, éjjel mindenestül. Jákob tudta jól, hogy húszesztendei szolgálat alatt sokszor és sokat vétett nagybátyja ellen. 
Érezte, hogy búcsúzáskor apósa nem fogja őt kedves vejének titulálni, és főleg nem fogja neki odaadni a fekete mágiával kitenyésztett tarka állatokat. Ezért kellett búcsúzás nélkül szöknie. 
E szökés tényével ő maga kétségtelen jelét adta, hogy nem volt jó rokon, nem volt hűséges szolga, nem volt becsületes sáfár, nem járt az igaz úton, és hogy nem szolgálta meg azt a vagyont, amit magával vinni akart. Mindezeket mérlegelve önmagában: csakis a szökést választhatta. 
A szökés alkalmas idejét az ő szövetséges társa, a segítségül jött „Isten” súgta meg neki. Tehát Él Sáddáj, az ő mindenható istene segített neki a szökésben, és ezzel kétségtelenül cinkosává vált. (Mindenképpen segíti Jákobot, de az mégsem bízik meg benne teljesen.) 
A 22. vers szerint Lábán csak a harmadik napon értesült róla, hogy Jákob „elszökött”. 
A 23. vers szerint Lábán maga mellé vette rokonait is és 7 napi járóföldre üldözte a kedves vejét, Jákobot. (El akart búcsúzni tőle?) 
Sejteni lehet, hogy a fele sem volt tréfa ennek az üldözésnek, ha a szeretett após és a nagybácsi félretesz minden szemérmes érzést, és maga mellé veszi rokonait és valószínűleg azoknak szolgáit is és 7 napi járóföldön át üldözi a kedves vőt, aki búcsú nélkül vitte el leányait, csaknem egész vagyonát, sőt a házi bálványokat is. 
És Jákob bizonnyal életével fizet, ha ismét segítségére nem szalad az ő „istene”.
A 24. vers leírja azt, hogy az „isten” álmában megjelent Lábánnak és azt kívánta tőle, hogy Jákobnak ne szóljon se jót, se rosszat. 
Éppen az imént láttuk, hogy a szökésre az „isten” bíztatta fel Jákobot (3…..é. 13. vers). De úgy látszik, hogy a szökés nem használt. Ezért az „isten” még egyszer közbelép és az üldöző nagybácsit igyekszik leszerelni. (210. ének 24. vers).

 

Az ószövetségi Szentírást figyelmesen olvasó ember bizonyára furcsának találja, hogy húszesztendei együttélés után az „Isten” a görbe utat választja, a szökést javasolja Jákobnak. És folytatólag még furcsább az, hogy ez az „isten” nem tudta, nem látta előre, hogy a szökés nem fog használni, mert a nagybácsi bizony űzőbe veszi és utol is éri a kedves rokont. Az igazi Isten mindent előre tud. Jákob „istene” nem volt igazi Isten. 
Most kívánta Lábántól, hogy Jákobnak ne szóljon se jót, se rosszat. Miért nem kívánta ezt még otthon. Ott is parancsolhatta volna akaratát, ha ő valóban mindenható Isten. Lábán azonban indulatát még a látomásbeli parancs dacára sem tudja egészen elfojtani, mert 27-30-ig való versek szerint számonkéri Jákobtól azt, hogy „titkon, búcsúzás nélkül” távozott tőle és hogy „meglopta őt” és hogy „ellopta” tőle még a házi isteneit is. 
(Házi istene minden népnek és családnak volt és van ma is, a családtagok szobrai, portréi, fényképei, vagy azok kedves tárgyai stb. Etruszk eredetű szokás). 
A 32. ének a 9-12. versekben Jákob – emigrációjából hazatértében- segítségül hívja atyáinak istenét: Jehovát és kívánja tőle, hogy mentse meg becsapott bátyjának, Ézsaunak haragjától és váltsa be eddigi ígéreteit. De a szövetséges Jehova dacára is jobban bízik a vesztegetés erejében és azért a 13-20. versek szerint ajándékokat válogat össze bátyja számára. 
Az éjszaka sötétjében költözteti át mindenét az atyai földre. Nagy félelem és rettegteti: válaszúton van. Kibírhatatlanul nyomja családja ellen elkövetett bűnének súlya. Ézsau. Ézsau. Ó, bár sohasem vette volna meg tőle az első szülötti jogot. Ó bár sohasem csalta volna ki hozzá az atyai áldást. Ó, bár szolgája lehetne Ézsunak, úgy ahogy azt a megíratlan családi törvények parancsolják. Milyen jó is, hogy az ajándékokat vivő szolgának úgy parancsolta meg, hogy őt Ézsau szolgájának titulálják, ha majd összetalálkoznak vele. Lelki szorongattatásában elhatározza, hogy ő maga is így tesz majd. Mindent jóvátesz. Őszintén, igazán. És ezzel a komoly elhatározással nekivág útjának. 
Hogyan lett Jákobból Izráel? 
De hopp: Egy ember állja útját. Nini, még belé is kapaszkodik. Feltartóztatja. Ó, jaj. Mekkora erő lakozik benne. Mint a sivatagi oroszlánban. És milyen ellenséges tűz villog a szemében. 
Félre az utamból. 
Nem.
Dulakodni kezdenek. Éjféltől hajnalig. 
Az idegen az erősebb. 
A dulakodás hevében Jákob csípőcsontja kificamodik. Elvesztette a csatát. De helyette é ő legalább úgy sejti – felismerte az útonállót. Jehovát. A szövetségest. Ő tartóztatta fel útjában. Éppen akkor, amidőn szívében félrelökte őt. Éppen akkor, amikor megbánta bűnét és mindent jóvátenni akart. Éppen akkor, amidőn a becsületesség útján akart elindulni. Az imént még hiába hívta őt segítségül Ézsau ellen. Nem jött. Egyedül hagyta. Most jött csak, amikor már határozott. Minek jött. Miért nem hagyja őt útjára menni. És íme még meg is nyomorította őt. Rosszkor jött ez a baleset. Mi lesz így vele? Az ajándékvivők már azóta találkoztak is talán Ézsauval. Mi lesz így vele, ha a 20 év előtti harag felgerjed újra benn. Ha széjjelkergeti az ajándékul küldött jószágokat és őt magát pedig halálra keresi újra. Ó, csak legalább szaladni tudna. Csak legalább a puszta életét menthetné meg. Lám , nem lehet a jó útra térni. Jehova, a szövetséges nem oldja el a szövetséget. Nincs más mentség, vissza Jehovához, vissza a szövetségeshez. 
Vasmarokkal kapaszkodik az idegenbe. Ó nem az idegenbe, hanem a szövetségesbe, Jehovába. Hiszen ő az. Érzi. Ő a szövetséges. Megnyomorult állapotában már csak ő tud segíteni rajta. 
„Eressz el, mert feljött a hajnal” 
„Nem bocsájtalak el téged, míg meg nem áldasz engem” amíg nem segítesz rajtam. (31. ének 24-26. versek). 
A birkózó idegen elfogadta Jákob megtérését és gyorsan rendelkezett is: 27. vers: „és mondá néki: Mi a te neved? És ő mondá: Jákob” 
28. vers: „Amaz pedig mondá: Nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél” ( Új ……..) 
Ezután megbeszélték a teendőket. Istennel birkózni, gorombán verekedni bizonyára nagyon furcsa dolog. Még furcsább, ha az isten kezd birkózni, verekedni az ő teremtményével, sőt súlyosan meg is sebesíti azt. Hol van itt az isteni nagy szeretet? Ez a saját teremtményével szövetséget kötő és gyakorta esküdöző „mindenható „isten” nyomorékra püföli a saját szövetségesét. Nem, ez nem lehetett az Isten. 
Jákob utódai emléket is emeltek ennek az „istennel” való birkózásnak: nem eszik meg a csípőcsont körüli húst. (Mózes I. 32. ének 32. vers). 
Zsidó harcmodor 
Azt, hogy Jákob és az ő népe hogyan küzdött az emberekkel, azt leírja a 34. ének. 
Dinái, Jakobnak Leától való leányát feleségül kéri Sekhem fejedelemfi. A boldogító igent ahhoz a feltételhez kötik, hogy a szerelemes vőlegény egész nemzetsége izraelita rítus szerint körülmetéltesse magát. A feltételt teljesítik. (34.ének 24. vers). 

 
25. vers: „És lőn harmadnapon mikor ezek a seb fájdalmában valának, Jákob két fia: Simeon és Lévi, Dinának bátyjai, fegyvert ragadának és bátran a városra ütének, és minden férfit megölének.” 
Tehát győztek! És utána pedig „elrablának” mindent, ami a házakban vala. 
Ezek után az „isten” ismét megjelenik Jákobnak és megmagyarosítja, akarom mondani, megzsidósítja a nevét és újra megáldja őt. 
35.ének 9. vers: Az Isten pedig ismét megjelenék Jákobnak, mikor ez jöve Mezopotámiából és megáldá őt. 10. vers: „És mondá néki az Isten: A te neved Jákob, de ne neveztessék többé a te neved Jákobnak, hanem Izrael légyen neved. És nevezé nevét Izraelnek.” 11.vers: „És mondá neki az Isten: én vagyok a mindenható Isten, növekedjél és sokasodjál, nép és népek sokasága legyen tetőled, és királyok származzanak a te ágyékodból”. 12. vers: „És a földet, melyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, neked adom azt, utánad pedig a te magodnak adom a földet”. 
Ezért oltárt kellett építenie az „Istennek”: 35. ének 1. vers: Monda pedig az Isten Jákobnak: „Kelj fel, eredj fel Bételbe és telepedjél le ott és csinálj oltárt amaz istennek, ki megjelenék néked, mikor a te bátyád, Ézsau elől futsz vala” (A lajtorjás isten). Íme tehát, ugyanaz az „isten” van ott is, mint az előbbi esetekben. Oltárt kér, és cserébe földet ígér. 
*
   
Elegendő elolvasni az ószövetségi Szentírásnak az itt megnevezett szakaszait és minden olvasónak már ennyiből is ugyanaz az észrevétele lesz a zsidóság „istenéről”, mint e sorok írójának. Nevezetesen kénytelen odakonkludálni, hogy a zsidóság „istene” nem Isten, hanem valószínűleg Sátán, aki istenítteti magát.
Az istenség vizsgálata helyesebben ………… kutatása lelki szempontból történt. A zsidó nép fő jellemvonása a leírhatatlan vagyonimádatának vizsgálata pedig fajunk védelme szempontjából, de minden különösebb ellenszenv nélkül, a való lényeknek pontosan megfelelő módon történt. És tudom, hogy ezt el is hiszi az olvasó, mert módja van rá, hogy az itt leírottakat ellenőrizni tudja. Mégpedig minden különösebb utánajárás nélkül, mert hiszen az egész világon ordítanak a példák, hogy a velük szövetséget kötő istenük 3000 év óta nem tudta beváltani az ígéreteit, sem a kincset, gazdagságot, sem földet. 
Miért lett Sáddájból Jehova? 
Nem tudta, pedig nagyon erőlködött, hogy beválthassa, Mózes II. könyv 1-14. énekek a zsidók egyiptomi rabszolgaságát, nyomorúságát és végül megmenekülésüket tárgyalja. Íme, nemhogy földet kaptak volna, hanem még a sajátjukat is elveszítve, rabszolgasorsra jutottak is elveszítve, rabszolgasorsra jutottak a Fáraók országában 430 esztendeig ahová valamikor becsempésztek magukat. (Mózes a kosárban, a 12 testvér eladja a legkisebb öcsköst.) Tehetetlenségét szégyenli az ő Istenük azért a nevét is megváltoztatja (Mózes II.k.6.ének,2.és 3.vers) Jehovára. Mózes II.k.6.é.1-13.versek: Az eddigi „Él Saddáj” elismeri, hogy Ábrahámnak, stb.-nek tett ígéreteit még nem tudta beváltani, noha esküre emelt kézzel ígérte azt (Mózes II.k.,6.é.8.v.) de mint új nevű Jehova (Jahveh) Isten most beváltja ígéretét és Egyiptomból megszabadítva őket, átadja a Kánaán földjét nekik. Mózes II.k.,4.é. Mózest, a „dadogó zsidót” *

   

(*= Mózes eredetileg Osarsiph? nevű, heliopoliszi származású, tehát nem zsidó, rühes bélpoklos pap volt Egyiptomban, aki a hiszkoszok kiűzetése utáni időben a történelem szerint 80 ezer, a Biblia szerint (M.II.12.37.) 600.000 felnőtt rühes és bélpoklos zsidót vezetett ki Egyiptomból Palesztinába, mert a fáraó száműzte őket betegségük miatt. Osarsiph később a Mózes nevet vette fel, Mózes bélpoklosságát a Biblia is megemlíti a Móz.II.k.4. énekében)


 
csodatévő erővel ruházza fel Istene (II.k.,3.é.,18.v., II.k.,5.é.,3.v.)a „héberek istene”. De ez a zsidó mágia nem fog a fáraón és a zsidó népet még jobban elnyomja (III.k.,5.é.6-23.v. és II.k.,7.é., 10-13.v.).

Sok-sok erőlködés, fekete mágia (egyiptomi tíz csapás) után végre megszöknek Egyiptomból a zsidók. De előbb kioktatja őket az ő istenük: hogyan lopják el az ezüst és arany edényeket, hogyan fosszák ki Egyiptomot (Móz.II.k.3.é., 21.,22. versek, II.k.11.é.2.v. és II.k.,12.é.36. vers) A zsidó isten csak így tud adni és így teszi gazdaggá a népét. Szépen távoztak ezek is! Úgy, mint egyik ősatyjuk, Jákob, a nagybácsikájától Lábántól. Ezt is, azt is az ő istenük tanácsolta: Lopjátok, fosszátok ki a befogadó háziurat.

Nem akarom most tovább folytatni az Ószövetségre vonatkozó észrevételeimet, mert egyelőre ennyi is elegendő útbaigazítást ad annak, aki szomjúhozza az igazságot, és nem engedi magát félrevezetni fikciókkal, vagy pláne erőszakolt áligazságokkal. Aki kutat az járjon a saját lábán! És ezt az írást is tegye mérlegre. A saját és igaz mérlegére. Látjuk, tudjuk: hazájuk nincs már. Az utóbbi időkben visszakapták ugyan Palesztinát, de angol protekturátus alatt. Az ott lakó arab nép, az igazi tulajdonos, azonban sehogy sem akar beleegyezni ebbe az új helyzetbe. Közismertek az emiatti véres villongások. Hány ezer éve már, hogy az ő szövetséget kötő istenük ígéret csak ígéret maradt és vajon meddig még! Ma úgy látszik, hogy örökre ígéret marad, mert napról-napra tapasztalhatjuk, hogy minden népfaj őszintén, egyre fokozódó mértékben utálja, sok meg egyenesen gyűlöli a zsidó népet és faji és nemzeti törekvései ellen gátat emel. Az az őszinte érzése a népeknek, hogy a zsidó nép büntető ostor az igaz Isten kezében. Végig ver rajtunk velök. És bizony sokszor érezzük, hogy a Miatyánk szövegébe belekívánkozik: „ments meg minket a zsidóktól”.


(* Mózes eredetileg Osarsiph nevű, heliopoliszi származású, tehát nem zsidó, rühes bélpoklos pap volt Egyiptomban, aki a hikszoszok kiűzetése utáni időben a történelem szerint 80 ezer, a Biblia szerint (M.II.12.37.) 600.000 felnőtt rühes és bélpoklos zsidót vezetett ki Egyiptomból Palesztinába, mert a fáraó száműzte őket betegségük miatt. Osarsiph később a Mózes nevet vette fel, Mózes bélpoklosságát a Biblia is megemlíti a Mózes II. könyv, 4. énekében) 

Cikk egy 1944. évi újságból.