SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. április 21., csütörtök

ROMA *HABIRU* AZ IGAZI EREDET .

A Romák valódi eredete
A cigányságnak, ennek az összes európai államban megtalálható népnek az eredetével kapcsolatban az idők folyamán a legkülönbözőbb legendák születtek. Nevezték őket Gypsy-knek, Gitanos-nak, Cigánynak, holott valódi nevük Roma (legalábbis a legtöbb csoport esetén; kisebb részük helyes megnevezése a Szinti). Jelen dolgozatban nem célunk ezeknek a mítoszoknak a bemutatása, közülük csupán egyet ragadunk ki, azt, amelyik a legáltalánosabban terjedt el, és amelyik még ma is tartja magát: az állítólagos indoeurópai eredetet.
Tény, hogy a romák hosszú vándorlás után jutottak el Európába, és az is kétségtelen, hogy ennek kiindulópontja India volt, ez azonban nem jelenti azt, hogy eredeti szülőhazájuk is ez lett volna.

 "Közismert tény, hogy az Indiában élő népek közül egyik sem áll genetikai-rokoni kapcsolatban a romákkal. Ez igaz azokra a nomád népekre is, amelyeket egyébként szintén a „cigány” névvel illetnek. A névazonosság még a tizenkilencedik századból ered, a brit gyarmati rendőrség nevezte így az itteni nomádokat az Angliában élő cigányokkal való hasonlóságuk alapján. Nem véletlen, hogy a névvel együtt ugyanazokat a diszkriminatív szabályokat is alkalmazták rájuk, amit az angliai romákra. Később aztán a legtöbb európai kutató abból a téves feltevésből indult ki, hogy a nomád életmód a roma identitás egyik sarokköve, ezért kutatásaik alapjául a romák és az indiai nomád népekkel való összehasonlítás állt, anélkül azonban, hogy a rokonság bármilyen konkrét bizonyítékát fel tudták volna mutatni. Történt mindez azért, mert makacsul ragaszkodtak ahhoz a feltevéshez, hogy a romák nomád eredetűek".A cigányok állítólagos indoeurópai eredetének elmélete egyetlen tényre hagyatkozik, nevezetesen a roma nyelvre. Ez az elmélet azonban nem vesz figyelembe számos olyan kulturális jellemvonást, amely sokkal fontosabb, mint a nyelvi eredet. A cigányok ‒a roma nyelven kívül‒ semmilyen más módon nem kötődnek Indiához. Ha következetesen alkalmaznánk azt az elméletet, miszerint egy nép eredetét nyelvének eredete határozza meg, akkor az összes észak-afrikai népet arabnak kellene tekintenünk, az askenázim zsidókat germán csoportnak, a sephard zsidókat a spanyol nép egyik vallási kisebbségének, az amerikai négereket pedig, akik ma már azt sem tudják, hogy őseik milyen nyelven beszéltek, angoloknak kellene tekintenünk.Összefoglalva tehát, a nyelv önmagában nem elegendő egy nép eredetének a megállapításához. A romák esetében márpedig azt látjuk, hogy az összes többi elem ‒sőt, magának a nyelvnek is bizonyos elemei!‒ az indiai eredet ellen szólnak. Egy nép tagjaiban a szellemi kultúra az, ami a leghosszabb időn át megmarad, ez pedig az illető nép lelkiségében, viselkedésében, közös tudatalattijában nyilvánul meg.
Dolgozatomban először a romák eredetmítoszát szeretném felvázolni, csak azután térek rá a konkrét tényekre és az azokból levonható következtetésekre.
Az idők folyamán sokan megpróbálták bebizonyítani a cigányok indiai eredetét, ezek a próbálkozások azonban mindig kudarcot vallottak, amikor a konkrét bizonyítékokra került volna sor. Ilyen próbálkozás volt Firdawsi munkája is, amelyet ma már senki sem vesz komolyan. Azok a népek, amelyek állítólag rokonságban álltak a cigányokkal (mint pl. a dom, luri, gaduliya lohar, lambadi, banjara stb. népek), valójában semmilyen közös eredetet nem mutatnak velük. Az egyetlen, ami közös bennük, a nomád életmód és az általuk űzött foglalkozások ‒ csakhogy ezek a foglalkozások minden nomád népre jellemzőek. Minden ilyen elmélet kudarcának okozója az, hogy eleve rossz feltevésből indul ki, figyelmen kívül hagyja a cigány nép szellemi kultúráját, amely teljesen más eredetű, mint az indiai.
Az utóbbi időben megjelent és a szakma körében nagy sikert aratott egy új elmélet, amely azonban ugyanúgy tévútra vezet, mint a korábbiak. Szerzője azt állítja, megtalálta a romák őshazáját az indiai Uttar Pradesh tartománybeli Kannaudzs vidékén. Az új elmélet, ha nem is állja meg a helyét, hiszen eleve hibás munkamódszerrel él, és tisztán nyelvészeti szempontból vizsgál valamit, ami annál sokkal összetettebb, legalább érvényteleníti a korábbi, szintén hibás elméleteket. A nyelvi alapú vizsgálódás nem elégséges egy nép eredetének a megállapításához, mert figyelmen kívül hagy olyan kulturális jellemzőket, amelyek sokkal relevánsabbak, és így értelemszerűen nem szolgál kellően meggyőző bizonyítékokkal sem.
Az alábbiakban idézek néhány szemelvényt az illető szerzőtől, de a roma szavaknak az általa használt pontatlan és nehezen követhető átírását megpróbálom egy pontosabb és könnyebben érthető átírással helyettesíteni. Pl. az „rr” betűkapcsolatnak a cigány nyelvben semmilyen fonéma nem felel meg. Az „r” torokhangot szerintem jobban visszaadja az „rh” írásmód, azzal a megjegyzéssel, hogy ezt a hangot nem mindegyik roma dialektus ejti (magát a „roma” nevet is írják időnként „rhoma” alakban). A „h” betűt hagyományosan bizonyos mássalhangzók ejtésekor hallható kiegészítő hang jelölésére használják, de ennek jelölésére szerintem fölösleges a különbőző ékezetek és kiegészítő jeleknek a bonyolult használata. Személy szerint én a szlovén ábécét találom a legalkalmasabbnak a roma szövegek átírására (kisebb módosításokkal), de mivel az interneten nem mindig jelennek meg az ékezetes karakterek, maradok az előbbi átírásnál.

A fent vázolt elmélet bemutatását szerzőnk egyik olyan kijelentésével kezdem, amellyel én is egyetértek:


Ez valóban így van, a kutatók eleve felállítottak magukban egy gondolkodási sémát, és erre alapozták a hipotéziseiket. A baj csak az, hogy szerzőnk sem kerüli el ezt a hibát. Abból, amit megállapít, magától adódik a kérdés: Miért nem él Indiában egyetlen olyan nép sem, amelyik rokona lenne a romáknak? Miért vándoroltak el Indiából a romák mind egy szálig, miért nem maradt nyoma az ott tartózkodásuknak, miért nem maradt fenn olyan rokon nép, amely tanúsítaná, hogy itt éltek valamikor? Erre csak egy válasz lehetséges: a romák nem indiaiak, nem erről a vidékről származnak, kultúrájuk teljes mértékben különbözik az indiaitól! A történelemben csak a vallási kisebbségek esetén látunk arra példát, hogy egy csoport teljes mértékben emigrál egy adott területről, ahol egyébként velük azonos etnikai közösség él. Ám a vallási kisebbség fogalma akkoriban csak olyan vallást jelenthetett, amelyet valahonnan máshonnan vett át az adott közösség, nem pedig belső fejlődés eredménye ‒ ez az indoeurópai térségen belül elképzelhetetlen lett volna. A szerzőnk által is tárgyalt állítólagos Horezmba való emigráció, mely során a cigányok kivonultak Indiából, minden alap nélkül való, és figyelmen kívül hagyja a romák sokkal ősibb vallását és hagyományait, amelyek nem is indiai, de nem is muzulmán eredetűek (Horezm akkoriban még nem volt mazdeista). Jelen dolgozatomban ezzel is foglalkozom a későbbiekben.
Mindezek ellenére szerzőnk a következő kijelentésével lerántja a leplet a számtalan mítosz egyikéről:
RÉSZLETEKET ITT OLVASHATOD MAGYARUL .

http://www.imninalu.net/Romagyar.htm


ENGLIS

The True Origin of Roma and Sinti
Many myths have been elaborated about the origin of that mysterious people present in every western country called by different names, usually known as Gypsies, Gitanos, Cigány, etc., whose correct ethnonym is Rom (or better Rhom) for most groups and Sinti for others. We will not expose here the universally recognized legends, but the last and most widespread myth that is still believed to be true: their alleged Indo-European ethnicity.
That Roma people reached Europe after a long journey that then began somewhere in India is a fact which does not imply that they came from their original homeland. Everybody must come from some place where his/her ancestors lived before, perhaps having arrived there from some other country.
The whole hypothesis regarding their alleged Indo-European ethnicity is founded on a sole thing: the Romany language. Such theory does not take account of other more important cultural facts and evidences that show that Roma have nothing in common with Indian peoples besides some linguistic elements. If we have to take seriously any hypothesis that considers only language to determine a people's origin, then we must assume that almost all North-Africans came from Arabia, that Ashkenazim Jews are a German tribe, that Sephardic Jews were Spaniards belonging to a religious minority but not a different people, and so on. Black American people do not even know what language their ancestors spoke, consequently they must be English. Definitely, language alone is not a sufficient basis to establish ethnic background, and all the other determinant facts are against the Indian origin of Roma - including also some clues in the Romany language itself. The most relevant elements that persist in any people since the most remote past are of spiritual nature, that are manifested in their inner feelings, typical behaviours, subconscious memory, namely, their atavic heritage.
In this essay, I begin by exposing the myth before presenting the facts and the consequent hypothesis about the true origin of Roma.

Many efforts have been done by scholars with the purpose of proving the Indian origin of Roma, and all of them failed one after another in providing convincing evidences. Some accounts taken as references, like the stories written by Firdawsi, are now discredited. Any people allegedly related to Roma, namely Dom, Luri, Gaduliya Lohar, Lambadi, Banjara, etc. have indeed no connection at all with Roma, and not even common origins. The only apparent similarity is the nomadic life and professions typical of any nomadic tribe, of any ethnic extraction. All these idle results are the natural consequence of a research done according to wrong patterns: they ignore the essence of Roma's culture, that is, the spiritual heritage, which is incompatible with any Indian people.
A recent theory that is having some success among the intellectual environment interested in the subject - and that is destined to be proven fallacious like all the preceding hypotheses - pretends to have discovered the original "city" from where Roma might have come: Kannauj, in Uttar Pradesh, India. The author has anyway reached some valuable conclusions that discredit all the previous theories, yet following the same trace, a purely linguistic hint, missing the target. Consequently, the author founds the entire argumentation on an alleged linguistic proof, that is quite insufficient to explain the Romany cultural features not related to language and that are undoubtedly much more relevant, and not any reliable evidence is given to support his theory.
In this essay, I will quote some assertions of the author, although replacing his strange and unsuitable way of writing Romany words with a more accurate and understandable transliteration - for example, the "rr" does not represent any Romany phoneme; the guttural "r" is better represented by "rh", though not all Romany dialects pronounce it, like the ethnonym "Rom" is uttered either "Rhom" or just "Rom". Yet, the "h" is conventionally used to mark a complementary sound to a preceding consonant, and therefore, if graphic accents, circumflexes or other additional signs should be avoided, the "h" is the best complementary letter in many cases. Personally, I would prefer the Slovenian alphabet with some slight changes to better transliterate Romany language, but as graphic signs may not always be shown through the internet, I use the alternative system.

In exposing the above mentioned theory, I begin with a statement of the author that I consider right and with which I agree:
"It is also known that there is no longer one people in India clearly related to the Roma. The various nomadic groups labelled 'gypsies' (with a small 'g') in India have no kinship or genetic connection to the Roma. They acquired the label 'gypsies' from the British colonial police who, in the nineteenth century, called them that by analogy with the 'Gypsies' of England. In addition, they applied to them the same discriminatory rules as to the English 'Gypsies'. Later on, most European researchers, convinced that nomadism or mobility is a basic feature of Romani identity, persisted in comparing the Roma with various nomadic tribes of India, without finding any real common features, because their research had been conditioned by their prejudices regarding nomadic groups".
URL
http://www.imninalu.net/Roma.htm


"Ami pedig a roma nyelv és bizonyos indiai nyelvek, elsősorban a pandzsábi és a radzsásztáni nyelvek közti hasonlóságokat illeti, nos az csak egyszerű trükk azon, a fent említett népekhez tartozó nacionalista körök részéről, amelyek így akarják mesterségesen felduzzasztani nemzetük lélekszámát".
Pontosan így van. Véletlenül volt alkalmam több Rajput/Jat csoporttal is beszélgetni, és mindig úgy tűnt, ők meg vannak győződve affelől, hogy a romák a Jat klánból származnak. Hogy ezt jó- vagy rosszhiszeműen tették-e, nem tudom, de az mindig feltűnt, hogy az ehhez hasonló kijelentéseket általában valamilyen nacionalista felhanggal tették, politikai céllal. Legfőbb állítólagos bizonyítékuk az, hogy arabul a cigányokat "Zott"-oknak nevezik, amióta csak megjelentek a Közel-Keleten, és ez a név hasonlít a Jathoz. Erről csak az a véleményem, hogy az arab történetírók beszámolói alig megbízhatóbbak ás pontosabbak, mint az Ezeregyéjszaka meséi.