SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. április 27., szerda

VÖRÖS CSILLAG ÉS A VÖRÖS HABIRUK
VÖRÖS CSILLAG

A vörös szín a Kazár Birodalom és a kazár nép nemzeti színe volt. A Rothschild dinasztia alapítóját eredetileg Mayer Amschel Bauer-nek hívták, és családja több kutató szerint kazár eredetűnek tekinthető. Innen is eredhet a piros színhez való kötődés. Ugyanakkor az ötágú csillag, a pentagram, a Rothschild család esetében a dinasztiaalapító öt fiának a szimbóluma lett. Az elsőszülött Amschel a bankház frankfurti részlegét, Nathan a londoni, James a párizsi, Salomon a bécsi és Colmen a nápolyi ágát irányította.
Kevin Alan Brook írja "The Jews of Khazaria" című (1999-ben, a Jason Aronson kiadásában New Jersey-ben és Jeruzsálemben megjelent) könyvében:


"A középkori német 'Vörös Zsidók'-legenda három történet kombinációjából származott: (1) abból, hogy Nagy Sándort a Földközi-tengertől észak-keletre fekvő nagy hegyvidék mögött hatalmas nemzetek vették körül; (2) a Góg és Magóg történetből, akikről azt állították, hogy a végidőkben ők lesznek a világ elpusztítói; (3) és végül Izrael elveszett 10 törzsének a történetéből. Német írók a 'Vörös Zsidók' legendát zsidó-ellenes érzéseik és félelmeik kifejezésére használták a várt apokalipszissel kapcsolatosan.
A 'Vörös Zsidók' terminust azért választották a középkori németek, mert a vörös hajat és a vörös szakállat a nem becsületes, csaló egyén jelének tekintették. Így - Andrew Gow szerint - 'Vörös Zsidók' azok a zsidók voltak, akiknek vörös hajuk és szakálluk volt. Ezt vizuálisan is szemléltették a XV. századi német Történetiesített Bibliában, amely leírta Izrael elveszett 10 törzsét (akiket Nagy Sándor bekerített). Megkülönböztetésül Nagy Sándort és hadseregét szőke hajjal ábrázolták.
A német irodalomban a 'Vörös Zsidók' először Albrecht von Scharfenberg XIII. század végi szövegében a "Der Jüngere Titurel"-ben jelentek meg. (Titurel a Szent Grál első királya volt a legenda szerint.) Albrecht azt állítja, hogy a 'Vörös Zsidók' két magas hegyvidék, Góg és Magóg között éltek; ezek a zsidók 'harciasak' voltak és katonai fenyegetést jelentenek a keresztények számára.
Egy másik XIII. századi dokumentum, a 'Der Göttweiger Trojanerkrieg' (sich weigern németül vonakodik valamit megtenni D. J.) azt állította, hogy a 'Vörös Zsidók' 'Plotzen' földjén éltek, egy olyan országban, amely messze terült el, és nagy kiterjedésű volt. Azt is állította, hogy a 'Vörös Zsidók' nagy mértékben megadóztatták az utazókat, továbbá csúnyák és félelmetesek voltak. Azt is állította még, hogy miután egy görögök elleni csatában 20 000 vörös zsidót megöltek, a vörös zsidóságnak a maradványai a hegyekbe menekültek, ahol is Nagy Sándor sok évvel később meghódította őket."
Kevin Alan Brook a továbbiakban még részletesen ismertet más forrásokat is, úgy mint a Buch der Maccabäer (írta Ludger von Braunschweig) címűt, valamint a "Judenbüchlein"-t (amelyet Victor von Carben írt).Salo W. Baron már úgy vélte, hogy a "Vörös Zsidók" a kazárok voltak. Brook foglalkozik a kazárok és a hunok, valamint a kazárok és a turkok kapcsolataival. Kitér a Kazár Királyság történetére és még a kazárok bibliai genealógiáját is közli. Eszerint a leszármazási vonal Noé három gyermeke közül Japheth-től származtatható, és Japheth Gomer nevű utódától ered az a Togarmah, akitől aztán a kazárok is származnak.
A budapesti születésű világhírű író Arthur Köstler "A tizenharmadik törzs" című könyvében azt a teóriát fejti ki, amely szerint a kelet-európai zsidó lakosság zöme kazár-karaita-zsidó eredetű. Köstler cáfolni igyekszik azon történészek állítását, akik a kelet-európai zsidóság nyugati eredetét hirdették. Az ő véleményük szerint a keresztes hadjáratokat követő progromok következtében vándoroltak a nyugat-európai zsidók a békésebb keleti lengyel-orosz területekre. Köstler kutatásaira támaszkodva úgy gondolja, hogy csekély létszámuk miatt nem hozhatták létre az oroszországi és lengyelországi népes zsidó településeket. Ezeken a területeken a településforma a "stetl" és a használt nyelv a jiddis volt. Mind a zsidók foglalkozási-összetétele, mind öltözködésük Köstler vélekedése szerint a kazár eredetet bizonyítja.
Visszatérve a vörös színre, amely kapcsolatos a vörös hatágú (hexagram) és vörös ötágú (pentagram) csillaggal, valamint a vörös zászlóval, utalnunk kell rá, hogy már a bibliai Ószövetségben Ézsau ragadványneve "Edom" volt, ami vörös földre, azaz a vörös színre utal. De a vörös szín jelentőségénél tudnunk kell azt is, hogy az askenázi zsidósághoz tartozó Mayer Amschel Bauer a frankfurti Judengasse-n lévő házának kapujára egy vörös hexagrammot függesztett ki.
A Rothschild-család egyik őse, Isaak Elchanan, kisebb méretű házban lakott a Judengasse déli végén, amit úgy neveztek, hogy "zum Roten Schild". A Schild szó jelentése németül egyrészt cégér, cégtábla, névtábla címke, másrészt pajzsot, címerpajzsot és sapkán lévő szemellenzőt is jelent. A mi esetünkben a das Schild elsősorban üzleti feliratra, a der Schild másodsorban címerre utalhat. Amikor Isaak Elchanan unokája Nafftali Hirz Hinterpfann-ba költözött a házból 1664-ben, akkor magával vitte a "das Rote Schild"-et. Ezzel együtt felvette a Rothschild nevet. A XVIII. század elején tehát 10 vagy 12 Rothschild élt Frankfurtban. Valamennyi pénzváltással és kereskedéssel foglalkozott. A Rothschild család gyermekei gyakran apjuk első és második nevét is viselték.
Moses Kalman Bauer is kereskedő volt. Ő már jelentős üzleti kapcsolatban állott Josef Süss Oppenheimerrel, aki a württemberg-i herceg ún. udvari zsidójaként már előkelő házban lakott Frankfurtban. A dinasztia alapító apja Amschel Moses pénzváltó volt és selyemmel kereskedett. Meyer Amschel a negyedik gyermeke volt. A Hinterpfann-ban lévő házban még egy másik család is lakott, amelyet Bauernek hívtak.
A Rothschild családban öt gyermek volt és a dinasztia-alapító Meyer Amschel Rothschild hagyományos zsidó nevelésben részesült. Eredetileg Tórát és Talmudot tanult. A frankfurti Judengasse a zsidó tanulmányok központjának, egyfajta jesívának (héber hittudományi főiskolának) is számított ebben az időben.
Mindebből az a lényeg, hogy azt a frankfurti családot, amelynek az utódai ma a szupergazdag Rothschild-ház tagjaiként ismeretesek bensőséges kapcsolat fűzte a vörös színhez, hasonlóan a vörös üzleti cégérhez, a vörös lobogóhoz és a vörös színű hexagramhoz, illetve később a pentagramhoz is. Az ismert legrégebbi Rothschild még Uri Feisbesch névre hallgatott. Már az ő gyermekei is egy olyan házban laktak, ahová a vörös címer (hatágú csillag) volt kifüggesztve. Ebben az időben az askenázi zsidó családok családi jelképeket használtak önmaguk megkülönböztetésére és beazonosítására. Ezeket a családi jelképeket kifüggesztették otthonaik bejárata fölé. Már említettük, hogy a korai Rothschildok családi neve a Bauer volt, ami farmert vagy mezőgazdasági gazdálkodót, parasztot, földművest jelent, és az 1700-as évek elején tértek át családi névként a "vörös címer" - Rothschild - elnevezés használatára. Ez a vörös jelkép nem volt más, mint egy hatágú vörös csillag, amely Salamon pecsétjét jelképezte. Ennek a neve: Mágen Dávid vagy Dávid Csillag. O.J. Graham: a "The Six Pointed Star" című könyvében azt is kimutatja, hogy ezt a hexagramot, vagyis hatágú csillagot használták az ősi misztériumvallások is. Ez volt Moloh, Asthoreth jelképe, és egyben a Szaturnusz bolygót is szimbolizálta. A hexagram nem zsidó eredetű, hanem a pogány hitvilágból származik. Dávid királynak nem volt semmi köze e csillag-jelkép létrehozásához.
A hagyomány szerint, amikor Salamon új hitre tért, akkor kezdte a hatágú csillagot használni, és így ez lett a "Seal of Solomon", vagyis Salamon-pecsétje. A kaballisták, akik jelentős szerepet játszottak a zsidó kultúra és eszmerendszer fejlődésében, elkezdték használni ezt a csillagot Izrael nemzetének és a zsidó népnek a jelképeként.


Napjaink okkultistái azonban egyértelműen az ősi misztériumokból származtatják ezt a szimbólumot. A Mágen Dávid, vagyis a Dávid Címer, vagy ahogyan közkeletűen mondják: a Dávid Csillag, napjainkban leggyakrabban a judaizmussal áll kapcsolatban, noha ez egy viszonylag új zsidó jelkép. Feltételezik róla, hogy Dávid király címerének az alakját, vagy legalábbis e címer valamelyik emblémáját képviseli, de ezt a korai rabbinikus irodalom nem támasztja alá. Ez a szimbólum olyan ritka a korai zsidó irodalomban és művészeti alkotásokban, hogy a műkereskedők mindig hamisítványra gyanakodnak, ha korai műalkotásokon meglátják ezt a jelképet.Az ötágú csillagot, a pentagramot számos mágikus rituáléban alkalmazták a történelem során. Szakértők megállapították, hogy az ötágú csillag misztikus jelentést hordozott és hordoz a mai napig. Különösen a jövőbelátáshoz, a jövendölésekhez, valamint az ördögűzéshez, szellemidézéshez használták.
A pentalfa, amely a pentagram egy más elnevezése ősidők óta varázserővel rendelkezik és magyarul boszorkányszögnek, illetve Pythagoras-féle jelvénynek is hívták, mert ezt az ábrát már a pythagorikusok titkos ismertetőjeléül is használták és különböző bűvös hatásokat tulajdonítottak neki. Egyebek közt a testi-lelki egészség talizmánjának tekintették, amiért is öt sarkát a ngiea (egészség) öt betűjével jelölték. Állítólag a kelták jóspapjai és varázslói - a druidák - is ismerték.
A pentalfa pontos leírása a következő: egy ötszög, amelynek oldalaira egyenes-szárú háromszögek vannak szerkesztve. A legrégibb korban a titoknak, a tökéletességnek és a mindenségnek volt a jelképe. Így szerepel a pythagoreusoknál, a gnosztikusoknál és a neoplatonikusoknál. A pentalfa a balsorsot elfordító bűvös jel és ezért használják a titkos társaságok rituáléiban. A néphitbe úgy ment át, hogy eltávolítja a gonosz szellemeket. Ezért egyes vidékeken a mai napig rárajzolják az istállóajtókra, hogy útját állja a boszorkányoknak és a lidérceknek.
A pentagram használata visszanyúlik az időszámításunk előtti 3500-as évek Mezopotámiájába, de ugyanezekben az évszázadokban feltűnik Egyiptomban is a hatalom jelképeként és az elemek szimbólumaként.


(Víz, levegő, föld, tűz - melyeket a szeretet és a gyűlölet, vagyis a vonzás és a taszítás mozgat. Először a szeretet fogja egységbe a dolgokat, majd föllép a gyűlölet és szétválás, végül bekövetkezik az újraegyesülés a szeretet által egy mindent átfogó isteni gömbben. Ez ciklikus formában ismétlődik. Az élőlények pedig úgy keletkeznek, hogy a Földből növényi, állati és emberi testrészek nőnek ki. Egyesülnek, majd a meg nem felelő egyesülésből keletkező lények, például a mitológiai szörnyek elpusztulnak. A ma újra divatos lélekvándorlás és reinkarnáció is ezt tanította)


.
Még válaszadásra vár, hogy mit jelentett a pentagram ötödik csúcsa? Erről egyelőre annyit tudunk, hogy valamilyen misztikus jelentésű dimenzióra, struktúrára utalt. A szabadkőműves és illuminátus szimbólumokat értelmező egyes kutatók szerint a fény és megvilágosodás istenének, Lucifernek a szellemét (spirit of Lucifer) szimbolizálja.
DR DRÁBIK NYOMÁN