SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. augusztus 10., szerda

A cionista terror kronológiája


Viktor Wolzek - A cionista terror kronológiája (A kezdetektől 1950-ig)/I.

Viktor Wolzek - A cionista terror kronológiája (A kezdetektől 1950-ig)


Az alábbiakban részletes történelmi áttekintést és kronológiát böngészhet a kedves Olvasó, amely a zsidó szupremacisták tetteit sorolja fel kezdet a kezdetétől, az ókortól napjainkig. Természetesen a lista korántsem teljes, és inkább világpolitikai jelentőségű eseményekre koncentrál, a modern kori történésekből pedig inkább az Egyesült Államokkal és Izraellel kapcsolatosakat emeli ki. Így például hiába keressük a listán az 1919-es magyarországi kommünt, az ifjútörök mozgalom disznóságait, ami az örmények elleni népirtásban csúcsosodott ki, vagy a Solymosi Eszter-ügyet. Minden hiányossága ellenére azonban ez a Victor Wolzek által összeállított lista kiváló képet ad Sion népének ügyködéseiről, úgy politikai, mint kulturális, katonai vagy gazdasági hegemóniára valótörekvésükről. Rávilágít olyan összefüggésekre, amelyeket pedig jobbszeretnének titokban tartani. Biztos vagyok benne azonban, hogy egy szépnapon ezt a kronológiát történelmi forrásként fogják használni, és vészkorszakként fogunk visszatekinteni a világméretű cionista befolyásra XXI. század elején. Aztán majd két-háromszáz évvel később kezdődik minden elölről, ahogy mindig is volt...Kr. e. 950-930 körülJudea törzsét, azaz a zsidókat, és egy kisebb törzset, a benjamitákat elüldözik maguk közül az izraeliták. Ezek a csoportok Palesztínában,Kánaán déli részén telepednek le. Kiűzetésük oka az volt, hogy a többi izraelita törzs lázadónak és bajkeverőnek tartotta őket, különösen az"egy Isten" tanának sajátos értelmezése miatt.Kr. e. 400 körül Az immár független zsidó vallás, vagy ahogy ma ismerjük, a rabbinikus judaizmus történetének kezdete. A vallási tanokat egyelőre,csak szájhagyomány útján terjesztik. E vallás szerint a zsidók Istenkiválasztott népe, és minden más nép alsóbbrendű. Ez az első bigott vallási irányzat a történelemben. Az Ótestamentum és a rabbinikusjudaizmus nem ugyanaz! Kr. e. 4Jézus születése30 körül zsidók meggyilkolják Jézust, avagy megölik, ha ez jobban tetszik. Jézust különféle bűnök miatt Pilátus elé hurcolják, aki ártatlannak mondja ki. A zsidók erre dühödten követelik a halálát. "Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizetvévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igazembernek vérétől; ti lássátok! És felelvén az egész nép , monda: Az ővére rajtunk és a mi magzatainkon." (Máté 27.24-25)66Zsidó felkelés Róma ellen. A zsidók elpusztítanak egy kisebb római helyőrséget Jeruzsálemben. Cestius Gallus, Szíria helytartója nagyobb haderőt küld a lázadás leverésére, de a zsidók ezt is visszaverik. Erre Róma 60 ezer jól felszerelt, veterán katonát küld. Galilea ostroma után körülbelül 100 000 zsidót ölnek meg vagy vetnek rabszolgaságba.


 A túlélők Jeruzsálembe menekülnek, ahol felkészülnek a város ostromára. 70 nyarán a római csapatok áttörik Jeruzsálem védelmét, és véres pusztítást végeznek.
Elpusztul a Második Templom is. Későbbi becslések szerint a lázadásban egymillió zsidó vett részt.132-135A Bar-Kochba féle felkelés. Zsidó gerillacsapatok 123-tól kezdve orvtámadásokat hajtanak végre a római csapatok ellen. Hadrianus császár a Hatodik Ferrata légiót küldi Judeába a terroristák felszámolására. 132-ben Simon Bar-Kochba vezetésével a zsidók 50 erődöt és 985 védtelenvárost és falut foglalnak el, köztük Jeruzsálemet. Rómából Publus Marcellust, Szíria helytartóját küldik ellenük, de a zsidók őt is, és Rufust is legyőzik. A part elfoglalása után tengeri csatákra is sorkerült. A zsidók hadiszerencséje akkor fordult meg, amikor Hadrianus Julius Severus csapatait küldte Judeába Britanniából, Hadrianus Quintus Lollicus Urbicus germániai csapataival megerősítve. Ekkor 12 légióharcolt Palesztinában. A zsidó haderő nagy létszáma miatt Severus nem kezdett nyílt csatákba, hanem a zsidó erődöket blokáddal és kiéheztetéssel gyengítette. Végül minden elfoglalt erődöt és települést elpusztítottak. 135-ben a római csapatok elfoglalták Bethar városát, ahol minden zsidót megöltek. A zsidók nagy részét rabszolgaként Egyiptomba deportálták. A zsidó települések újjáépítését megtiltották, Jeruzsálemet átnevezték Aelia Capitolina-nak, és megtiltották a zsidóknak, hogy a városban éljenek. Még a tartomány nevét is megváltoztatták, ezután Judea helyett Syria Palestina-nak nevezték. A zsidó vallás gyakorlását is megtiltották. Bár Hadrianus minden zsidó tőről fakadó gyakorlatot, így a kereszténységet is üldözte, a rabbinikus judaizmusra különös figyelmet fordított. Tilos volt a Tóra tanulmányozása, a sábesz megtartása, a körülmetélés, a zsidó tanácsok ülésezése, a zsinagógákban való találkozás és minden más rituális gyakorlat. Ezen események után kezdődött a zsidók világméretű szétszóródása, és a templomi gyakorlatok helyett adecentralizált, rabbinikus judaizmus elterjedése. A zsidó etnocentrikusság nagy dokumentuma, a Jeruzsálemi Talmud is a végsővereség után készült Tiberias városában.500-1300Az Encyclopedia Britannica szerint a középkori kereskedelem nagy részét a zsidó kereskedők bonyolították, kivéve Skandináviában, ahonnan kitiltották őket. Ellenőrzésük alatt álltak az ázsiai útvonalak is. Hatalmuk egészen a reneszánsz idők kezdetéig megmaradt, amikor kiüldözték őket szinte minden nyugat-európai országból. Az első ilyen ország Anglia volt 1290-ben. Franciaország követte a példát 1306-ban, majd Spanyolország 1492-ben, Portugália pedig 1498-ban. Ezután csak néhánynémet városállamba, Észak-Olaszország egy részébe, és az Avignon környéki pápai birtokokra maradt bejárásuk. Befolyásukat azonban alaposan megnyirbálták a negyedik lateráni zsinaton hozott rendelkezések.740Ázsiában, a mai Törökországtól északkeletre egy mintegy 4000 fős létszámú mongol-török gyökerű törzs, a kazárok zsidó vallásra térnek uralkodójuk,Bulan parancsára. Belőlük lesznek később az askenázi zsidók, a világ legnépesebb zsidó etnikai csoportja, bár ma már sokan tagadják a kazáreredetüket.1100 után A kazár zsidó befolyás egyre erősödik Lengyelországban, végül a pénzverés is zsidó monopóliummá válik. A pénzérmékre héber nyelvű feliratok is kerülnek a lengyel mellett. Az elkövetkező három évszázadban Lengyelországban heves belpolitikai küzdelmek zajlanak a zsidók és a gójok között az ország uralmáért. A zsidókat nagyban segíti az időközben elbukott kazár királyságból beáramlók tömege. Bár Lengyelországnak mindenadottsága megvan, hogy Európa vezető nemzeti közé emelkedjen, a zsidóbefolyás visszatartó hatása miatt ez sohasem történik meg.1012-1744A zsidók olyan jogokat kapnak Lengyelországban, mint sehol a világon. Saját, autonóm jogrendszert (kahal) alkalmaznak, amelynek révén egymás közötti jogvitáikat a keresztény lengyel jogrend megkerülésével rendezhetik. Ezen előjogok miatt, amit a lengyel korona a kaliszi egyezményben garantált, Lengyelországot egész Európában "paradisusJudeorum"-ként, a zsidók paradicsomaként emlegetik. Amikor Európa több országában zsidóellenes intézkedéseket hoznak, különösen a németállamokban, a Rajna völgyének városaiban, az ott élő zsidók mind Lengyelország felé menekülnek. Ezek a menekültek hozzák magukkal a "német zsidó nyelvet", azaz a jiddisnek rövidített Judaische Deutsch-ot, ami meghonosodik Lengyelországban. A zsidók nem asszimilálódnak, többségük meg sem tanulja a lengyel nyelvet, de erre egyébként sincs szükségük ,mert a kereskedelmen és az erkölcstelen szexuális kicsapongáson kívül nem érintkeznek a lakossággal. Gyakorlatilag államot alkotnak az államonbelül.1290A zsidókat kiűzik Angliából.1306A zsidókat kiűzik Franciaországból.1321A zsidókat ismét kiűzik Franciaországból.1348-1350Spanyolországban, Franciaországban, a német fejedelemségek területén és Ausztriában a zsidók bosszúból fertőző tetemekkel mérgezik meg a keresztények által használt kutakat. Kontinensméretű pestisjárvány tör ki. A keresztények pogromokat szerveznek, rengeteg zsidót megölnek.1459Spanyolországban Espina megírja a Fortaliatium Fidei című művet, a történelem egyik legélesebb antijudaista röpiratát. Ennek állítása szerint Castilla tartományban inkvizíciós eljárás keretében meg lehetne állapítani, hogy sok zsidó csak színleg vette fel a kereszténységet, valójában továbbra is judaizálásra és a keresztény erkölcs aláásására törekednek.1543Luther Márton megírja A zsidókról és hazugságaikról című művét.1569Szövetség születik a lengyel vezetők és a zsidók között, hogy a vagyont egyre kevesebb kézbe juttassák, különösen Ukrajna nyolcvan éven át, 1569-től 1648-ig tartó zsidó kolonizálása alatt. Mivel az egyezmény monopóliumjogokat is garantált, a zsidó adószedők megerősíthették lengyeltámogatóik politikai hatalmát, saját vagyonukat gyarapítva, a lengyelkisbirtokosokat pedig csődbe juttatva. Bár hatalmuk rövid időre valóban megnőtt, ezzel csak felerősítették a nem sokkal később kitört zsidóellenes megmozdulásokat. Lengyelországban nem volt inkvizíció, ezért ami Spanyolországban elmaradt, itt megtörtént. Az ország a tolerancia iskolapéldájává vált, és ezzel kikövezte az utat saját, XVIII. századi pusztulásához. A jezsuiták ugyan megpróbáltak fellépni a zsidó befolyás erősödése ellen, de ehhez hiányoztak hatalmi eszközeik, az inkvizíció és az ellenreformáció. Az országban a kálvinizmus mindenféle katolikus ellenreakció nélkül terjedt. Ahogyan Heinrich Graetz írta: "Lengyelország második Babilonná vált."1572II. Zsigmond lengyel király halálával a zsidók elegendő befolyásra tettek szert ahhoz, hogy ők jelöljék ki az utódját, a török Porta, a francia hugenották és az angol protestánsok támogatásával. A nemzetközi egyezséget egy bizonyos Askenázi Solomon ben Nátán hozta tető alá, Szokoli Mohamed szultán tanácsadója. Solomon német származású zsidó volt, aki Lengyelországba vándorolt, és Zsigmond király udvari orvosa lett. Ezután Velencébe, majd Konstantinápolyba költözött, ahol éppen olyan hűen szolgálta a szultánt, mint korábban a lengyel királyt. Utódja, Nasi József szintén a szultán tanácsadója lett, s a világ zsidóságának afféle nem hivatalos vezetője.1596William Shakespeare megalkotja Shylock, a zsidó uzsorás negatív figuráját a Velencei kalmár című drámában. A zsidók már az első bemutatása idején megpróbálták betiltatni a művet, kevés sikerrel.1633A zsidók teljes ellenőrzésük alá vonták a lengyelországi italpiacokat. A gabona árát ettől kezdve úgy manipulálták, hogy a piac jobban kedvezzen az italgyártásnak, mint más céloknak. Emellett jelentősen igyekeztek előmozdítani, propagálni az alkoholfogyasztást, ami az alkoholizmus országos elterjedéséhez, és a lengyel gazdaság teljesítőképességének zuhanásához vezetett. A többségi társadalom körében tovább növekedett a zsidók elleni ellenszenv, látva, hogyan használják ki gyengeségeiket saját hatalmuk és vagyonuk gyarapítására.1647-48Az ottomán birodalom elleni keresztes hadjárat előkészítéseként a kozákok teljes polgárjogot kaptak a Lengyel Királyságban. A zsidó uzsorások előjogait megnyirbálták, többé nem szedhettek díjat a templomoktól a temetésekért, esküvőkért, keresztelőkért, és a zsidó adószedőknek valóellenszegülés többé nem számított bűncselekménynek. Eközben a zsidók mellett a jezsuitákat is eltiltották a dél-ukrajnai területeken valóműködéstől, így többé ők sem voltak képesek az ortodox hívőket a katolicizmus felvételére téríteni. 1648-ban azonban a szejmben a nagybirtokosok, zsidó háttértámogatóik nyomására, leszavazták ezt a törvényt, jól példázva, hogyan befolyásolhatja egy maroknyi érdek csoport a többség feletti döntéseket, akár a közérdek ellenében is. A XVII. század első felében a lengyelországi helyzet hasonló volt a spanyolországihoz. Spanyolország volt az egyetlen másik európai ország, ahol a zsidóság jelentős befolyással rendelkezett. Akárcsak Lengyelországban, itt is számos szefárd zsidó követett olyan életmódot, ami ellenszenvet keltett az alsóbb néposztályokban. 1326-ban, a cuencai éhínség idején a zsidó uzsorások negyven százalékos kamatra adtak kölcsönt az éhező parasztoknak, hogy azok vetőmagot vehessenek. Ablaszfémia szintén bevett szokásuk volt. Mózes ugyan a blaszfémiaelkövetőit halálbüntetéssel rendelte sújtani, de ennek ellenére a zsidók gyakran gyalázták a prófétát, akinek eljövetelét Mózes megjövendölte. A zsidók végül éppen azt csinálták, amit Mózes tiltott: felebarátaikat rabszolgának eladva kerestek nagy vagyonokat, uzsorakamatra kölcsönöztek pénzt, s tették ezt természetesen és gyakran. Gyakran arra kényszeríttették keresztény szolgálóikat vagy adósaikat, hogy zsidó módra körülmetélkedjenek, és megtagadják Krisztust.1656Egy zsidó rabbi a kereszténység tanításaival érvelve meggyőzi Oliver Cromwell kormányzót, hogy engedje meg a zsidók visszatérését Angliába.1757-1813A portugáliai szefárd zsidóknak fejpénzt fizet a kormány akivándorlásért.1760-1770A zsidók vezető szerepre tesznek szert az észak-amerikai rabszolga kereskedelemben, különösen a Rhode Island-i Newportban, ahol a hajók többsége is zsidó tulajdon. New portban épül meg egyébként Amerika első zsinagógája.1795Lengyelország háromfelé darabolása idején a világ zsidóságának 80%-a ittél.1804Az orosz kormány, abban a reményben, hogy a zsidó szektákat integrálhatja, elrendeli a kötelező és ingyenes iskolai oktatást a zsidógyerekek számára. Az oktatás ekkoriban még luxusnak számít az egészvilágon, kevés orosz család engedheti meg magának. Eredményképpen a zsidók lesznek Oroszország legműveltebb népe, és hatalmuk jelentősenmegerősödik.1806-1807Napóleon döntésre akarja vinni az immár évszázados zsidókérdést. 71zsidót, köztük 46 rabbit rendel Párizsba, ahol kérdések listáját adja át nekik a zsidók álláspontjáról házasságot, uzsorát, lojalitást, vallást tekintve. A válaszokkal megelégedve "felszabadítja" a francia zsidókat ,olyan polgárjogokat adva nekik, amelyeket korábban nem élveztek. Hamarosan kiderül azonban, hogy a zsidók hazudtak, továbbra sem asszimilálódnak, és megtartják szupremácia-törekvéseiket.1815A waterloi csata után Nathan Rotschild sokmilliós vagyonra tesz szert azáltal, hogy a londoni tőzsdén hamis pletykákat terjeszt el a csatakimeneteléről, mielőtt a hír hivatalosan megérkezne. Ez alapozza meg a Rotschild család nemzetközi hatalmát. Ez persze az egész zsidóság számára előnyt jelent, hiszen a Rotschildok számos zsidó intézményt nagyösszeggel támogattak, és támogatnak mind a mai napig.1818Karl Marx megszületik Trier városában, Poroszországban. A kispolgári család később protestáns hitre tér. Marx később főszerepet játszik egy forradalmi elmélet kifejlesztésében, amely később világszerte pusztító ideológiai eszközzé válik.

Legalább 100 millió életet követeltek azok a konfliktusok, amelyeket a más világnézetet követő felek ellen a kommunizmus eszméit okként megnevező agresszorok robbantottak ki. A marxizmus valójában az elidegenítés doktrínája, amelynek célja, hogy eltávolítsa egymástól a társadalmi osztályokat, az etnikai csoportokat, a generációkat, még a nemeket is. Támogatói gazdasági, politikai, filozófiai, pszichológiai, de még esztétikai érveket is bevetnek e radikális, beteg világnézet terjesztésére.
1838Charles Dickens megalkotja Fagin, a zsidó bűnöző figuráját Twist Olivér című regényében.1848Karl Marx közzéteszi a Kommunista Kiáltványt, ami gyakorlatilag az ősi zsidó közösségi rendszeren alapuló kommunizmus leírása. A könyv a hagyományos nyugati keresztény értékeket és erkölcsöket támadja, s valójában nem más, mint egy hosszú távú szociálpolitikai és gazdasági bosszúhadjárat terve. Az 1800-as évek közepétől végéig Richard Wagner, a nagy német zeneszerző, Friedrich Nietzsche filozófusinspirációjára, kritikus megjegyzéseket fogalmaz meg a zsidóságról és a német népre általuk leselkedő veszélyekről. Évekkel később Hitler kijelentette: "Aki meg akarja érteni a nemzetiszocializmust, ismernie kell Wagnert."1852Egy rabbi felesége, Harriet Beecher-Stowe megírja a Tamás bátya kunyhója című regényt. Bár soha életében nem járt Délen, ez nem akadályozta abban, hogy túlzásokkal tarkított, Dél-ellenes felhangokkal tűzdelt könyvét kiadja. 1862-ben, amikor Harriet meglátogatta Lincoln elnököt, a legendák szerint az elnök úgy üdvözölte őt, mint "a hölgyet, aki miatt ez a nagyháború kitört." Ha a könyvben foglalt propaganda igaz is lett volna, vajon hihetné-e bármely intelligens olvasó, hogy a mitikus Tamás bátya jobban élt volna Afrikában? Másfél évszázaddal később, napjainkban ugyanis a rabszolgaság még mindig létező intézmény a fekete kontinensen.1852Benjamin Disraeli, Nagy-Britannia zsidó miniszterelnöke alsóházi beszédében figyelmezteti Európát, hogy a zsidóság veszélyt jelent Európa konzervatív értékrendjére. Figyelmeztet arra is, hogy a titkos társaságokban, mint az Illuminátusok, feltűnően sok zsidó található. Kevesen hallgatnak rá.1858Megszületik Franz Boas, a kultúr antropológia tudományának megalapozója. Munkásságáig az antropológia azt jelentette, amit ma "fizikai antropológiának" hívnak, az antropológusok a korábbi kultúrák fizikai leleteit igyekeztek magyarázni, az archeológusokkal együtt dolgozva. A kultur antropológus ezzel szemben idegen kultúrákhoz látogat, hogy velük együtt élve tanulmányozza környezetüket. Ez a módszer természetesen sokkal több lehetőséget ad arra, hogy az antropológus a primitív kultúra azon elemeire fókuszáljon, amelyek támogatják az ő saját szociálpolitikai nézeteit. A szociológia és a pszichoanalízis mellett ez is egy kiválópéldája annak, amikor a zsidók a semmiből teremtenek egy akadémikus tudományágat, ami saját érdekeiket szolgálja. Boas olyan kultúr antropológusokat képzett, mint Margaret Mead vagy Ruth Benedict.Boas egyébként azon német zsidó intellektuellek egyike volt, aki úgy érezte, lehetőségei egyre szűkülnek a Bismarck vezette, egyesülő Németországban, és Amerikába vándorolt.1862Ulysses S. Grant tábornok parancsot ad a zsidók kiutasítására bizonyos amerikai államokból, kártékony tevékenységük miatt. A zsidók Lincoln elnöknél tiltakoznak (mint azóta is, ha valami bajuk van), aki visszavonja a parancsot.1870Április 22-én az Vladimir Iljics Uljanov, későbbi nevén Lenin, a későbbi orosz forradalmár megszületik egy orosz apától és egy zsidó anyától.1879Február 9-én Grigorij Goldenberg forradalmár agyonlövi Kropotkint, Harkov kormányzóját. Ez a Kropotkin történetesen unokabátyja volt a hasonló nevűanarchistának.1881Március elsején egy Grineveszkij nevű zsidó meggyilkolja II. Sándor oroszcárt. A négy fős merénylőcsoport, Grineveszkij, Riszakov, Mihajlov ésEmeljanov aznap bombákkal megpakolva hagyták el Heszja Helfman zsidókereskedő házát. Helfmann tárolta a robbanóanyagot a merénylethez. Valamennyien a Narodnaja Volka (Népakarat) nevű marxista forradalmi csoport tagjai voltak. Az első bomba nem ölte meg II. Sándort, de a Grineveszkij által eldobott második mind a cárt, mind a merénylőt elpusztította. A Narodnaja Volja egyébként az amerikai marxista csoport, a Land and Liberty testvérszervezete volt, amelyet Mark Natanson, szintén zsidó személy alapított, Alex Berkman, hírhedt anarchista zsidónagybátyja. A Narodnaja Volja volt a világ első modern politikai terrorista szervezete. Nem túl meglepő módon, a zsidók a mai napig azt hangoztatják, hogy a II. Sándor meggyilkolása után lezajlott zsidóellenes pogromok minden ok nélkül robbantak ki, pusztán az "oktalan és alaptalan zsidóellenes gyűlölet" miatt.1881Kelet-európai askenázi zsidók ezrei vándorolnak ki az Egyesült Államokba. Csak 1890 és 1900 között mintegy ötszázezren érkeznek az Újvilágba. Kevéssé ismert tény, hogy közülük sokan azonnal kommunista vagy másbaloldali politikai szervezkedésbe kezdenek, mint ahogy korábban is ilyen szervezetek tagjai voltak.1883A zsidók megkezdik a multikulturális bevándorlás propagálását az Egyesült Államokban. Emma Lazarus zsidó költőnő megírja propagandaversét, Az új Kolosszus címmel. Ezt a verset végül egy táblán a New York-i Szabadság-szobron is elhelyezik. A vers mondanivalója az, hogy Amerikának különféle etnikai csoportok olvasztótégelyének kell lennie.1884Leo Pinszker ogyesszai zsidó elindítja az első nagy cionista mozgalmat, amely a zsidó nemzeti otthon létrehozását és zsidó világuralmat hirdet. Ez csak kevéssel előzi meg a bécsi Hertzl Tivadar hasonló mozgalmát.1888Franz Boas megírja Változó hangok című tanulmányát. Ebben elveti a kulturális relativizmus nézetének magvait, aláásva az emberi rasszok és kultúrák különbözőségének addig elfogadott tudományos és kulturálistéziseit. Boas szerint az európai értékektől eltérő, primitívebb körülmények között élő kultúrák "nem annak példái, hogy mi milyenek voltunk régen, nem is retardáció vagy degeneráció példái, hanem a kultúra alternatív megnyilvánulásai, amelyek a miénkkel egyenértékűek."1889 Április 20-án megszületik Adolf Hitler, aki mindenkinél pontosabban írta le a zsidók és befogadó nemzeteik közötti konfliktus lényegét, és a leghatékonyabb védelmet dolgozta ki a világ rendje elleni zsidó tervek(pl. a kommunizmus) ellen.1891Maurice de Hirsch báró, zsidó pénzember és emberbarát egész vagyonát akelet-európai zsidók életkörülményeinek javítására ajánlja fel, amikor a romló orosz közállapotok miatt tömeges emigrációra kényszerülnek. Hirsch látomása szerint a kelet-európai zsidóknak független gazdálkodókká és kézművesekké kellene válniuk az Újvilágban. (Mintha e két tevékenységről lennének híresek.) 1891-ben New Yorkban megalapítja a Baron de Hirsch Alapítványt, amely e célt hivatott támogatni.1892Emma Goldman zsidó anarchista két társával összeesküvést sző Henry ClayFrick emberbarát milliomos meggyilkolására. A merényletet Alexander Berkman hajtja végre, de kudarcot vall. Henry Clay Frick megsebesül, de túléli a támadást.1894Alfred Dreyfus francia zsidó századost kémkedés vádjával letartóztatják. Az ismert baloldali író, Émile Zola újságcikke nyomán megerősödő társadalmi nyomásra azonban Dreyfust mentesítik a vádak alól, de csak részben jogosan.1895Megjegyzés Herzl Tivadar, a Cionista Világszövetség alapítójának naplójából, 1895 június 12: "Tüzeljük fel a szegény lakosságot a határok mentén azzal, hogy megtagadjuk tőlük a munkalehetőséget...