SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2012. április 24., kedd

EZ SE VIC ÁM,Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend


2010. évi CXL. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Mi van?Mi van?
1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
[Új sor ebben az időállapotban] 3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:
[Új sor ebben az időállapotban] "EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A SZUVERÉN JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZENT JÁNOS KATONAI ÉS ISPOTÁLYOS REND KÖZÖTT
[Új sor ebben az időállapotban] A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend (a továbbiakban: Szerződő Felek),
[Új sor ebben az időállapotban] TEKINTETTEL ARRA, hogy a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend (a továbbiakban: Szuverén Máltai Lovagrend) több mint 900 éves fennállása óta a szegények szolgálatának elkötelezett megvalósítója a világban,
[Új sor ebben az időállapotban] FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Szuverén Máltai Lovagrend - Alkotmányának I. fejezete értelmében - az Apostoli Szentszék által elismert szerzetesrend, amely a nemzetközi jog alanyaként gyakorolja szuverén funkcióit,
[Új sor ebben az időállapotban] ÉRTÉKELVE a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Máltai Lovagrend közötti hagyományosan kiváló kapcsolatokat,
[Új sor ebben az időállapotban] FELIDÉZVE a Magyarországon 1989-ben bekövetkezett alapvető politikai változásokat, valamint a Magyar Köztársaság és a Szuverén Máltai Lovagrend közötti diplomáciai kapcsolatok újra felvételének huszadik évfordulóját,
[Új sor ebben az időállapotban] FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Szuverén Máltai Lovagrend humanitárius küldetéseinek gyakorlati megvalósítását kijelölt szervezetekre bízza,
[Új sor ebben az időállapotban] EMLÉKEZTETVE a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület megalakulásának huszadik évfordulójára, az alábbiakban állapodtak meg:
[Új sor ebben az időállapotban] 1. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] Fogalmak
[Új sor ebben az időállapotban] A jelen Megállapodás alkalmazásában:
[Új sor ebben az időállapotban] a) "Kiegészítő jegyzőkönyv" a Szerződő Felek között létrehozott, a jelen Megállapodást kiegészítő bármilyen jövőbeni írásbeli megállapodás;
[Új sor ebben az időállapotban] b) "Kijelölt szervezetek" a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar Máltai Lovagok Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány. A Szerződő Felek kiegészítő jegyzőkönyvben megállapodhatnak arról, hogy további entitásokat is a jelen Megállapodás értelmében kijelölt szervezetnek tekintenek;
[Új sor ebben az időállapotban] c) "Külön megegyezés" a Szuverén Máltai Lovagrend kijelölt szervezete és az illetékes magyar hatóságok között megkötött írásbeli szerződést jelent.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] A Megállapodás tárgya
[Új sor ebben az időállapotban] 1. A jelen Megállapodás tárgya a Szerződő Felek közötti jövőbeni együttműködés szociális, egészségügyi, humanitárius és nemzetközi fejlesztési téren, az együttműködés általános kereteinek és irányvonalának meghatározása, amelyeknek részleteit akár a Szerződő Felek kiegészítő jegyzőkönyvekben, akár egy kijelölt szervezet és az illetékes magyar hatóság közötti külön megegyezésben határozhatnak meg.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. Minden, a jelen Megállapodás körében meghatározott tevékenység, amely akár alkalmi, akár hosszú távú projekt, intézkedési terv vagy külön megegyezés alapján valósul meg, a jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.
[Új sor ebben az időállapotban] 3. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] A Megállapodás célja
[Új sor ebben az időállapotban] 1. A Szerződő Felek eszközeikhez és lehetőségeikhez mérten támogatják és végrehajtják a szociális, egészségügyi, humanitárius és nemzetközi fejlesztési együttműködésük előmozdítására, bővítésére, valamint további hasonló területekre történő kiterjesztésére irányuló lépéseket.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. A Szerződő Felek tanulmányozzák az együttműködés keretében megjelölt elfogadott projekteket és a lehető leghatékonyabban elősegítik a projekteknek a megvalósítását.
[Új sor ebben az időállapotban] 4. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] A kijelölt szervezetek hatásköre
[Új sor ebben az időállapotban] 1. A kijelölt szervezetek saját tevékenységi területükön jogosultak a jelen Megállapodás értelmében az illetékes magyar hatóságokkal való tárgyalásokra, amennyiben a Magyar Köztársaság Kormánya nem emel ez ellen kifogást.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. A kijelölt szervezetek elláthatnak minden olyan nevelési-oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, katasztrófavédelmi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam, vagy állami szerv, illetve intézmény számára. E tevékenységi körben szolgálatot és intézményt létesíthetnek, illetve tarthatnak fenn és projektet hajthatnak végre.
[Új sor ebben az időállapotban] 3. A kijelölt szervezetek az illetékes magyar hatóságokkal kötött külön megegyezés alapján - az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - részt vehetnek a 2. bekezdésben megjelölt közfeladatok ellátásában.
[Új sor ebben az időállapotban] 4. A Szuverén Máltai Lovagrend és kijelölt szervezetei a jelen Megállapodás végrehajtásából eredő feladatok hatékony ellátása érdekében együttműködnek az említett feladatok ellátásában résztvevő állami és önkormányzati szervekkel, illetve szervezetekkel.
[Új sor ebben az időállapotban] 5. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] Pénzügyi támogató intézkedések
[Új sor ebben az időállapotban] 1. A Szuverén Máltai Lovagrend közszolgálati tevékenységet kifejtő magyarországi kijelölt szervezeteit - normatív állami hozzájárulás, valamint kiegészítő támogatás biztosítása céljából - az egyházakra, illetőleg az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeire vonatkozó jogszabályok értelmében egyházi intézményfenntartóknak kell tekinteni. Az említett kijelölt szervezetek részére a normatív állami hozzájárulás, valamint kiegészítő támogatás biztosítása az egyházi intézményfenntartókra vonatkozó szabályok szerint és módon történik.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. A Magyar Köztársaság törvényei szerint magánszemélyek személyi jövedelemadójuk egy százalékáról a kijelölt szervezetek és az ezek által létrehozott önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezetek javára rendelkezhetnek.
[Új sor ebben az időállapotban] 6. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] Egyéb támogató intézkedések
[Új sor ebben az időállapotban] 1. A kijelölt szervezetek részére az átvállalt közszolgálati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Magyar Állam és az önkormányzatok egyéb támogatást is nyújthatnak. E körbe tartozik különösen:
[Új sor ebben az időállapotban] a) ingatlanok térítésmentes tulajdonba adása;
[Új sor ebben az időállapotban] b) ingatlanok hosszútávra szóló ingyenes használatra történő átengedése.
[Új sor ebben az időállapotban] E kérdésekben az illetékes magyar állami, illetve önkormányzati szervek és a Szuverén Máltai Lovagrend kijelölt szervezete esetenként külön megegyezésben állapodnak meg.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. A Szerződő Felek a nemzetközi jog által biztosított kereteken belül kölcsönösen védelmet nyújtanak az egymás nevével, lobogójával, címerével és más felségjeleivel való visszaélések ellen.
[Új sor ebben az időállapotban] 7. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] Vám- és adómentesség
[Új sor ebben az időállapotban] 1. A Szuverén Máltai Lovagrendet és kijelölt szervezeteit termékimport tekintetében az Európai Unió vonatkozó szabályai szerint illeti meg adó- és vámmentesség.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. A Szuverén Máltai Lovagrend kijelölt szervezetei illetékmentességet élveznek.
[Új sor ebben az időállapotban] 8. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] Szabad mozgás és tartózkodás
[Új sor ebben az időállapotban] A Magyar Köztársaság elősegíti a területére szóló belépő vízumok, tartózkodási és munkavállalási engedélyek kiadását a szociális, egészségügyi, humanitárius és nemzetközi fejlesztési feladatok ellátásánál közreműködő, a Szuverén Máltai Lovagrend és a kijelölt szervezetei külföldi munkatársai részére.
[Új sor ebben az időállapotban] 9. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] Mérlegelő és Ellenőrző Bizottság
[Új sor ebben az időállapotban] 1. Az együttműködés megfelelő nyomonkövetésének biztosítása céljából a Szerződő Felek Mérlegelő és Ellenőrző Bizottságot hoznak létre, amelynek feladata, hogy megvizsgálja és kiválassza a jelen Megállapodásban megjelölt célok eléréséhez szükséges közös feladatokat és terveket. Ebből a célból a Bizottság meghatározza a jövőben megvalósítandó projekteket, ezek céljait és éves beszámolót terjeszt elő a Szerződő Feleknek. Az éves beszámoló többek között szól az elvégzett munkáról, a tervezett és megvalósított közös projektekről, valamint ezek értékeléséről.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. A Bizottság tagjai:
[Új sor ebben az időállapotban] a) A Magyar Köztársaság képviselője;
[Új sor ebben az időállapotban] b) A Szuverén Máltai Lovagrend nagykövete vagy annak képviselője;
[Új sor ebben az időállapotban] c) A Szuverén Máltai Lovagrend kijelölt szervezeteinek képviselői.
[Új sor ebben az időállapotban] 3. A Bizottság évente legalább egyszer ül össze.
[Új sor ebben az időállapotban] 10. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] Viták rendezése
[Új sor ebben az időállapotban] A jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerült nézeteltéréseket a Szerződő Felek tárgyalások útján oldják meg.
[Új sor ebben az időállapotban] 11. Cikk
[Új sor ebben az időállapotban] Záró rendelkezések
[Új sor ebben az időállapotban] 1. A jelen Megállapodás határozatlan időre szól.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. A jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások befejeződtek.
[Új sor ebben az időállapotban] 3. A jelen Megállapodást bármely Szerződő Fél bármikor felmondhatja a másik Szerződő Félnek diplomáciai úton megküldött írásbeli értesítés útján. Ilyen esetben a Megállapodás az értesítésnek a másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követően kilencven (90) nappal veszti hatályát.
[Új sor ebben az időállapotban] 4. A jelen Megállapodás felmondása nem érinti a Megállapodás értelmében megkezdett, és felmondásának időpontjában még be nem fejezett tevékenységek teljesítését, amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg.
[Új sor ebben az időállapotban] Készült Budapesten, 2010. november 3. napján, két példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
[Új sor ebben az időállapotban] A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL
[Új sor ebben az időállapotban] ....................................................................................................
[Új sor ebben az időállapotban] A SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND RÉSZÉRŐL
[Új sor ebben az időállapotban] ..........................................................................................
[Új sor ebben az időállapotban] COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA
[Új sor ebben az időállapotban] The Government of the Republic of Hungary and the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta (hereinafter referred to as the Contracting Parties),
[Új sor ebben az időállapotban] WHEREAS the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta (hereinafter referred to as the Sovereign Order of Malta) has been dedicated to the service of the sick and poor in the world ever since its foundation 900 years ago,
[Új sor ebben az időállapotban] TAKING INTO CONSIDERATION that the Sovereign Order of Malta - according to Title I of its Constitutional Charter - is a religious order recognized by the Apostolic See which exercises sovereign functions as a subject of international law, CONSIDERING the traditionally excellent relations between the Government of the Republic of Hungary and the Sovereign Order of Malta,
[Új sor ebben az időállapotban] RECALLING the fundamental political changes taking place in 1989, as well as the twentieth anniversary of the reestablishment of diplomatic relations between the Republic of Hungary and the Sovereign Order of Malta,
[Új sor ebben az időállapotban] NOTING that the Sovereign Order of Malta entrusts the execution of its humanitarian missions to appointed organizations,
[Új sor ebben az időállapotban] RECALLING the twentieth anniversary of the foundation of the Hungarian Maltese Charity Services Association, HAVE AGREED as follows:
[Új sor ebben az időállapotban] Article 1
[Új sor ebben az időállapotban] Definitions
[Új sor ebben az időállapotban] For the purposes of this Agreement:
[Új sor ebben az időállapotban] (a) "Additional protocol" means any future agreement concluded between the Contracting Parties supplementing the present Agreement;
[Új sor ebben az időállapotban] (b) "Appointed organizations" means the Hungarian Association of the Knights of Malta, the Hungarian Maltese Charity Service Association, Hungarian Foundation of the Knights of Malta, the Hungarian Maltese Charity Service Foundation, as well as the Hungarian Maltese Charity Service School Foundation. The Contracting Parties - in additional protocols - may agree upon further entities to be considered as appointed organizations for the purposes of the present Agreement;
[Új sor ebben az időállapotban] (c) "Special arrangement" means a written agreement concluded between an appointed organization of the Sovereign Order of Malta and the competent Hungarian authorities.
[Új sor ebben az időállapotban] Article 2
[Új sor ebben az időállapotban] The objective of the Agreement
[Új sor ebben az időállapotban] 1. The objective of the present Agreement is to set up the general framework and guidelines for the future cooperation between the Contracting Parties in the field of social, health or humanitarian services and of international development, laid down in additional protocols by the Contracting Parties or in special arrangements between an appointed organization and the competent Hungarian authority.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. All activities covered by this Agreement and realized within the framework of short-term or long-term projects, plans or special arrangements remain under the scope of this Agreement.
[Új sor ebben az időállapotban] Article 3
[Új sor ebben az időállapotban] The purpose of the Agreement
[Új sor ebben az időállapotban] 1. Subject to their means and possibilities, the Contracting Parties will support and implement measures intended to facilitate, develop and diversify their social, humanitarian, health and international development cooperation, as well as steps aimed at the expansion of such activities to related fields.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. The Contracting Parties will study the specific projects approved by them within the framework of their cooperation and will assist the realization of such projects as effectively as possible.
[Új sor ebben az időállapotban] Article 4
[Új sor ebben az időállapotban] The competence of the appointed organizations
[Új sor ebben az időállapotban] 1. The appointed organizations - in the field of their activities and within the framework of this Agreement, - shall have the right to consult and negotiate with competent Hungarian authorities, unless the Government of the Republic of Hungary expresses its objection.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. The appointed organizations may carry out all activities concerning education, cultural and social development, health care, disaster relief, sport, and the protection of children and the youth that are not reserved by effect of national legislation exclusively for the Hungarian State, its state organs or institutions. Within the framework of these activities, the appointed organization may establish and maintain services and institutions and carry out projects.
[Új sor ebben az időállapotban] 3. The appointed organizations - on the basis of special arrangements concluded with the competent Hungarian authorities and in accordance with the relevant laws and regulations - may take part in the execution of the public tasks referred to in paragraph 2.
[Új sor ebben az időállapotban] 4. For the effective implementation of the tasks arising from the present Agreement, the Sovereign Order of Malta and its appointed organizations shall cooperate with the State and local authorities and organizations involved in the execution of the mentioned tasks.
[Új sor ebben az időállapotban] Article 5
[Új sor ebben az időállapotban] Financial support
[Új sor ebben az időállapotban] 1. The appointed organizations of the Sovereign Order of Malta carrying out public services in Hungary - for the purposes of providing regular subsidy and ecclesiastic supplementary subsidy - shall be considered as religious institution operators in the meaning applied by the relevant laws and regulations applicable to churches and the financial conditions of the religious and public activities of the churches. Regular subsidy and ecclesiastic supplementary subsidy is provided to the above-named appointed organizations according to the rules and procedures applicable to religious institution operators.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. According to the Hungarian laws and regulations, private individuals may donate the one percent (1%) of their income tax to the appointed organizations as well as to public benefit organizations and prominently public benefit organizations established by them.
[Új sor ebben az időállapotban] Article 6
[Új sor ebben az időállapotban] Other supporting measures
[Új sor ebben az időállapotban] 1. To make the most effective performance of the public services carried out by appointed organizations, the Hungarian State and local governments may also provide other support, in particular: (a) donation of real property free of charge;
[Új sor ebben az időállapotban] (b) long-term free use of real property.
[Új sor ebben az időállapotban] In the case of each supporting measure, the competent State or local authorities and the given appointed organization of the Sovereign Order of Malta conclude a special arrangement.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. Within the framework provided by international law, the Contracting Parties mutually guarantee effective protection against the abuse of the name, flag, coat of arms and other insignia of one another.
[Új sor ebben az időállapotban] Article 7
[Új sor ebben az időállapotban] Customs and tax exemption
[Új sor ebben az időállapotban] 1. With respect to importation of goods, the Sovereign Order of Malta and its appointed organizations enjoy tax exemption and relief from customs duty according to the relevant rules of the European Union.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. The appointed organizations of the Sovereign Order of Malta shall be exempt from duties.
[Új sor ebben az időállapotban] Article 8
[Új sor ebben az időállapotban] Freedom of movement and stay
[Új sor ebben az időállapotban] The Republic of Hungary shall facilitate the issuance of entry visas, residence and work permits to the foreign personnel of the Sovereign Order of Malta and its appointed organizations contributing to the implementation of social, health care, humanitarian or international development operations.
[Új sor ebben az időállapotban] Article 9
[Új sor ebben az időállapotban] Reflection and Assessment Committee
[Új sor ebben az időállapotban] 1. In order to ensure proper follow-up of the cooperation, the Contracting Parties set up a Reflection and Assessment Committee to examine and choose the joint tasks and plans necessary for the realization of the objectives set out in the present Agreement. To this effect, the Committee shall set out future projects, identify their goals, and submit the annual report to the Contracting Parties. The annual report shall include i.a. an account of the work accomplished, the planned and realized projects, as well as their assessment.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. The Committee shall be composed of:
[Új sor ebben az időállapotban] (a) the representative of the Republic of Hungary;
[Új sor ebben az időállapotban] (b) the Ambassador of the Sovereign Order of Malta or his representative;
[Új sor ebben az időállapotban] (c) the representatives of the appointed organizations of the Sovereign Order of Malta.
[Új sor ebben az időállapotban] 3. The Committee shall meet at least once a year.
[Új sor ebben az időállapotban] Article 10
[Új sor ebben az időállapotban] Settlement of disputes
[Új sor ebben az időállapotban] Differences of opinion in the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled by negotiation between the Contracting Parties.
[Új sor ebben az időállapotban] Article 11
[Új sor ebben az időállapotban] Final clauses
[Új sor ebben az időállapotban] 1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.
[Új sor ebben az időállapotban] 2. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date of receipt of the last written notice by which the Contracting Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their internal legal procedures necessary for its entry into force have been completed.
[Új sor ebben az időállapotban] 3. Either Contracting Party may terminate this Agreement at any time by written notice to the other Contracting Party, through diplomatic channels. In such cases, the Agreement shall terminate ninety (90) days from the date of receipt of the notice of termination by the other Contracting Party.
[Új sor ebben az időállapotban] 4. The termination of this Agreement shall not affect the completion of any activity undertaken under this Agreement and not fully completed at the time of its termination, unless the Contracting Parties agree otherwise.
[Új sor ebben az időállapotban] Done at Budapest, this 3 rd day of November 2010, in duplicate, in the English and Hungarian languages, both texts being equally authentic.
[Új sor ebben az időállapotban] FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
[Új sor ebben az időállapotban] ..........................................................................................................
[Új sor ebben az időállapotban] FOR THE SOVEREIGN ORDER OF MALTA
[Új sor ebben az időállapotban] ......................................................................................."
4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. és 3. § a Megállapodás 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, illetve a (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik.
Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök
Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke