SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. június 26., vasárnap

A gójok elszoktak attól, hogy gondolkozzanak


Nocsak, hát nem érdekes?
A gójok elszoktak attól, hogy gondolkozzanak, hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik őket arra. Ezért ők nem veszik észre sürgős szükségességét annak, amit mi, mihelyt eljön a mi: királyságunk, rögtön be is fogunk vezetni, nevezetesen azt, mennyire lényeges, hogy a nemzetek iskoláiban valamelyest egyszerű, igaz tudást tanítsanak, minden tudás alapját - az emberi élet, a társadalmi lét szerkezetének ismeretét, amely társadalmi szerkezet megköveteli a munkamegosztást s ebből kifolyólag az embereknek osztályokba és rangokba való sorolását. Mindenki számára fontos tudni, hogy a különböző rendeltetésű emberi tevékenységek folytán nem lehetséges semmiféle egyenlőség, hogy az, aki bármely cselekedetével egész osztályt kompromittál, nem lehet törvény előtt egyenlő mértékben felelős, mint az, aki senki ellen nem vét, csak saját becsülete ellen.
A társadalom felépítésének helyes ismerete, melynek titkaiba nem avatjuk be a gójokat, mindenki előtt nyilvánvalóvá tenné, hogy az emberek bizonyos körére kell korlátozni az egyes állításokat és foglalkozásokat, nehogy azok az emberi szenvedés forrásává váljanak abból kifolyólag, hogy az emberek kiképzése nem felel meg annak a munkának, melynek elvégzését megkövetelik tőlük. Az erre vonatkozó ismeretek alapos tanulmányozása után az emberek önként fogják alávetni magukat az uralkodó hatalomnak és fogják elfoglalni az államban számukra kijelölt helyet. A tudomány mai állása mellett s amellett az irány mellett, amelybe mi annak fejlődését tereltük, a nép, minthogy vakon elhiszi a nyomtatásban megjelenő dolgokat - hála a félrevezető sugalmazásoknak és saját tudatlanságának -, vak gyűlölettel viseltetik mindennel szemben, amit saját maga felett állónak tekint, mert nem fogja fel az osztályok és rangok jelentőségét.
Ezt a gyűlöletet még fokozni fogják a gazdasági válságok kihatásai, mely válságok le fogják állítani a tőzsdei forgalmat és meg fogják bénítani az ipart. A számunkra hozzáférhető összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével, amely teljes egészében a mi kezünkben van, egyetemes gazdasági válságot fogunk előidézni, s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejűleg Európa valamennyi országában. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól, hogy vérét ontsák azoknak, akikre tudatlanságuk együgyűségében kezdettől fogva irigykedtek s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni.
A mieinkhez nem fognak hozzányúlni, mert mi ismerni fogjuk a támadás időpontját és intézkedéseket teszünk majd védelmünkre. Kimutattuk, hogy a haladás az összes gójt alá fogja vetni az ész uralmának. Pontosan ez lesz majd a mi kényuralmunk, mert érteni fog ahhoz hogy ésszerű szigorúsággal véget vessen minden nyugtalanságnak és száműzze a szabadelvűséget minden állami intézményből.....
..........
207.     Mihelyt elmúlt a kölcsönkomédia, az állam államadósságának érezhető megnövekedése ténye előtt áll. Avégből, hogy az adósság részére előteremtse a kamatokat, többnyire a kölcsönökhöz folyamodik. Ezáltal az adósság- és a kamatteher egyre jobban növekedik. Ha az állam a vele szemben tanúsított bizalmat fenékig kihasználta, akkor az új adók által nem kell az adósságot fedeznie, hanem csak a kamatterheket. Ezek az adók tehát adósságok, amikkel más adósságok fizettetnek meg.
208.     Ilyen körülmények között az állam le szokta szállítani kölcsöneinek a kamatlábát. Ezzel azonban csakis a kamatterheket csökkenti, nem pedig az adósságot. Azon kívül az ilyen intézkedést csakis az állam hitelezőjének beleegyezésével Lehet foganatosítani, Aki ezzel nem ért egyet, annak az állam köteles kölcsönkötvényeinek névértékét visszafizetni. Ha mindenki ellenvetést emelne és visszakövetelné a pénzét, akkor a kormányok saját hurokban fogták volna meg magukat; nem lennének képesek a visszakövetelt összegeket visszafizetni. Minthogy azonban a gój államok legtöbb alattvalója pénzügyekben szerencsénkre teljesen járatlan, ezért az árfolyam különbözeteket és a kamatleszállításokat egy új kihelyezés veszélyével szemben mindenkor előnyben részesítették. Ezáltal kormányainknak megadták a lehetőséget, hogy az évenkénti hiányt ismételten több millióval mentesítsék.
Az adósságok mai magasságánál, amely túlnyomóan külső kölcsönökből keletkezett, a gój kormányok ilyen lépéseket nem kockáztathatnak meg: egészen jól tudják, hogy mi a kamatleszállításnak esetében az egész pénzt visszakövetelnénk.
209.     A fizetésképtelenség bejelentése minden országban a legjobb bizonyítékát fogja szolgáltatni arról, hogy a kormányok és a népek között mély szakadék tátong.

Vajon a görög adóság csapda (válság) egy szándékos manipuláció következménye? -LINK (Google fordítás)-
írta: AnathDas