SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. június 7., kedd

JESUS ÉS AZ AGYMÜTÉT
Régóta vallom: A kereszténység a maga mintegy másfél ezer éves kezdetével – Carl Sagan szavaival – “olyan volt, mintha az egész civilizáció valamiféle saját magára kiszabott agyműtéten esett volna át”. Ha sokaknak ez ma már érthetetlen is, annyi bizonyos, hogy egyre többen érezzük honfitársaink gondolkodásában ezt az agyműtétet.
Parttalan viták sorait ültem végig azon állításom miatt, hogy Európa népei a zsidókeresztény eszme által megalapozott, az azt továbbvivő szekularizált ideológiák (kommunizmus, szocializmus, liberalizmus stb.), és univerzáliák (haladás, egyenlőség, igazság, emberség) félrevezető eszméinek, a maguk egyszerre totalitárius és nivelláló, nihilista értékrendjének áldozataivá lettek.
Persze egy ilyen vitában győzni nem lehet. Ágáltak, cáfoltak és biztosítottak arról, hogy a kereszténység márpedig a szeretet vallása, ami a legkevésbé sem totalitárius. Naná, hogy ezt mondták. Nem csoda, hogy a teológusok dolga hálásabb, mint a filozófusoké. Mert ahogy a kereszténység legszorgalmasabb alapköve, Pál Apostol mondja: “A világ bolondjait választotta ki magának az isten, hogy megszégyenítse a bölcseket”.
Illetve: “A világ bölcsessége hitványság, ám jó a balgaság” (szintén Saul). Továbbá: “A zsidók jelt kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig prédikáljuk a Krisztust” (a változatosság kedvéért ugyancsak Saul, aki előtt a bölcsesség láthatóan nem állt különösebben nagy becsben, hiszen a philoszophia szó mindössze egyszer szerepel a levelei között, akkor is az “üres csalás” szinonimájaként, ld. Kol. 2:8). Mindezt Tertullianus azzal fejelte meg, hogy a bölcsességet az eretnekség szülőanyjának nyilvánítja, miután Arisztotelésztől megtanulta, hogy a hitetlenkedés a bölcsesség forrása. Hiába, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ezért lehet az, hogy a legtöbb ember elutasítja a “cogito ergo sum” karteziánus elvét. Nem gondolkodnak – csak vannak és elhiszik, amit mondanak nekik. Hol azért, mert tetszik a sztori, hol pedig azért, mert már a nagymama is ebben hitt, így nyilván igaz.
Nem mintha bölcs lennék. Egyébként is, általában mindenhez analfabéta vagyok, de sokat olvasok. S, hogy stílszerű maradjak: Isten mentsen attól, hogy evidenciákról győzködjek bárkit is. Ennek elvi és mentálhigiénés okai egyaránt vannak! De nem állom meg, hogy néhány ajánlott idézet nélkül hagyjam felebarátaimat – a teljesség igénye nélkül -, mégpedig egyenest az isteni kinyilatkoztatáson alapuló, cáfolhatatlan Bibliából, mintegy állításaik tükreként.
“A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.” – Jézus rabbi, Mt. 10:37
“Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.” – Jézus rabbi, Lk. 14:26
“Ezenképen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom.” – Jézus rabbi, Lk. 14:33
“Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre.” – Jézus rabbi, Jn. 12:25
“Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” – Saul rabbi, 1Jn. 1:7
“Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.” – Saul rabbi, 1Jn. 2:22
“És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.” – Saul rabbi, 1Jn. 4:3
“Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.” – Saul rabbi, 1Kor. 16:22
“Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében”, “Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” – Jézus rabbi, Mt. 28:19-20
“De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között.” – Jézus rabbi, Mk. 13:10
“És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.” – Jézus rabbi, Lk 24:47
“Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.”, “Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.”, “Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.”, “Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.” – Saul rabbi, Gal 3:26-29
POGÁNY ÁRPÁD .


MÁR AKI DE ÉN KIMARADOK.
S.S.ANDORÁS


Sapienti sat. Boldogok a sajtkészítők.
ellenkultura.info
___________________________________________
Christianity, a Totalitarian Cult
Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me; anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me.
- Rabbi Jesus, Matthew 10:37
If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters – yes, even his own life – he cannot be my disciple.
- Rabbi Jesus, Luke 14:26
In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple.
- Rabbi Jesus, Luke 14:33
The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life.
- Rabbi Jesus, John 12:25
Many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist.
- Rabbi Saul, 1 John 1:7
Who is the liar? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Such a man is the antichrist – he denies the Father and the Son.
- Rabbi Saul, 1 John 2:22
but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.
- Rabbi Saul, 1 John 4:3
If anyone does not love the Lord – a curse be on him. Come, O Lord!
- Rabbi Saul, 1 Corinthians 16:22
Christianity, a Universal Egalitarian Religion
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
- Rabbi Jesus, Matthew 28:19
And the gospel must first be preached to all the nations.
- Rabbi Jesus, Mark 13:10
and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.
- Rabbi Jesus, Luke 24:47
For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ’s, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.
- Rabbi Paul, Galatians 3:26-29