SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. június 9., csütörtök

Mt. módosítás tervezet - a betelepülők hasznára.

Nemrég' írtam a Kjt. módosításokról, és a minap "szembejött velem" a Munka törvénykönyvének módosítás tervezete. Átolvastam és elöntötte a vér az agyamat - nem ám a magyarok oktatását állítsuk vissza legalább a régi szintre (azaz emeljük a színvonalat), hanem inkább hívjunk be külföldieket, akik az EU-n kívüliek is lehetnek, majd ha itt töltöttek 5 évet, adjunk nekik letelepedésit, nyugdíjat, iskoláztatást a családjának, betegbiztosítást, anyasági támogatást, akkreditáljuk a nem itt szerzett végzettségeiket stb.

Alább kiollóztam azokat a tervezett módosításokat, amelyek összefügghetnek a betelepítésekkel, valamint igyekeztem magyarázó linkeket, bekezdéseket betoldani.

Nehéz olvasmány, sokan nem is fogják végig venni, pedig érdemes lenne: láthatnák, hogyan lehetetlenítik el a magyar munkavállalókat, ezzel szemben pedig hogyan segítik a betelepülőket. Ahogy nézem, szerintem semmi akadálya (ha törvénybe iktatják ezt a módosítás tervezetet), hogy egy vadidegen héberoid (vagy akárki más, de nem gondolom, hogy nem róluk van szó) apránként hogyan teheti magát JOGILAG egyenlővé a honpolgárokkal.
Nem változott a Munka törvénykönyve (Mt.) 2011. június 1-től
(Majd fog...)

A teljes tervezetet is javaslom elolvasni, mert nem csak a fenti dolgokról ír, hanem érdekképviseleti szervezetekről is stb. Itt fellelhető: http://www.munkaugyiforum.hu/munkaugyi-segedanyagok/2011-evi-torveny-egyes-munkaugyi-targyu-es-mas-kapcsolodo-torvenyek-jogharmonizacios-celu-modositasarol

A törvény értelmezéséhez szükség lesz az EU Kék Kártya mibenlétének ismeretére:

http://www.euractiv.hu/belugyek/linkdossziek/europai-unios-kek-kartya (2008)

http://www.expatcenter.hu/hu/jon+az+eu+kek+kartya.html (2011)

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

A még nem módosított régi (ezt hivatkozzák a módosítás tervezetében Flt.-ként):

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV

És a tervezett módosítások:

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) a Magyar Köztársaság területén a 2. § (2) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a munkavállalási engedély, vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély (a továbbiakban: EU Kék Kártya) alapján létesíthet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Az engedélyezési kötelezettség alá tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges szerződés csak a munkavállalási engedély, vagy az EU Kék Kártya beszerzését követően köthető meg."

Az Flt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti engedélyezési kötelezettség alóli mentesség, valamint az EU Kék Kártyához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának kötelező eseteit rendeletben állapítsa meg.

Az Flt. 7. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(5) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), hogy - a szabályozással érintett foglalkozás szerint feladatkörrel rendelkező miniszterekkel egyetértésben - rendeletben határozza meg
a) a Magyarországon egyidejűleg összesen, valamint az egyes állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén, továbbá az egyes foglalkozásokban foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok - ideértve az EU Kék Kártya alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít harmadik országbeli állampolgárokat is - legmagasabb számát,b) azokat a foglalkozásokat, amelyekben a magyarországi munkanélküliség alakulására és összetételére tekintettel harmadik országbeli állampolgár - ideértve az EU Kék Kártya alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő harmadik országbeli állampolgárokat is - nem foglalkoztatható, valamint
c) az engedélyezési eljárás, valamint az EU Kék Kártyához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályait.

Az Flt. 7. § (5) bekezdése a következő d)-e) pontokkal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), hogy - a szabályozással érintett foglalkozás szerint feladatkörrel rendelkező miniszterekkel egyetértésben - rendeletben határozza meg]
d) EU Kék Kártya alapján, Magyarországon foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő minimális díjazás mértékének kiszámítási módját,
e) azokat a magas szintű képzettséget igénylő foglalkozásokat, amelyekben - a magyarországi munkaerő hiány alakulására és összetételére tekintettel - az e) pont szerinti minimális díjazásnál alacsonyabb mértékű díjazás is megállapítható.

Az Flt. 7. § a következő (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki:(7) A foglalkoztató és a harmadik országbeli munkavállaló magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából előzetes megállapodást köt - legfeljebb négyéves határozott időtartamú - foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére. A megállapodás kötelező érvényű állásajánlatnak minősül. Amennyiben az EU Kék Kártya kiállításra kerül a harmadik országbeli állampolgár részére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt - a (9) bekezdésben foglalt kivétellel - az előzetes megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően kell létrehozniuk. A felek ettől eltérő megállapodása érvénytelen.
(8) A (7) bekezdés szerinti előzetes megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet, munkakört (FEOR),
b) a harmadik országbeli állampolgárnak az a) pont szerinti tevékenység ellátáshoz szükséges felsőfokú szakmai képesítés megnevezését,
c) a harmadik országbeli állampolgár részére a fizetendő havi/éves díjazás mértékét,
d) foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusát,
e) foglalkoztatásra irányuló jogviszony időtartamát.
(9) A felek a (8) bekezdés c) pontja szerinti díjazás mértékétől kizárólag a harmadik országbeli állampolgár javára térhetnek el.

Az Flt. 58. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]
f) magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § o) pontja szerinti munkavállalás.

Az o) pontot nem találtam a 2007. évi II. törvényben, viszont a tervezetben létre tervezik hozni azt:

[E törvény alkalmazásában]
o) foglalkoztatás: a vonatkozó jogszabályokkal összhangban bármely munka- vagy foglalkoztatási formát magában foglaló, foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján történő, valamely munkáltató javára illetve irányítása alatt végzett tevékenység;
p) magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás: olyan személy foglalkoztatása legalább a külön jogszabályban meghatározott mérték ellenérték fejében, aki rendelkezik a munkavégzéshez szükséges felsőfokú szakmai képesítéssel vagy azzal összehasonlítható szakmai tapasztalattal.

Az Flt. 58. § (8) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
g) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
[szabályait.]

Az Flt. 60. § (1) bekezdése kiegészül a következő c) ponttal:

[Ez a törvény]
c) a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdés a) pontjának, 7. cikk (4) bekezdés b) pontjának
[való megfelelést szolgálja.]
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

(4) A 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a törvény hatálya kiterjed a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkezű harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult]
c) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, amennyiben az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő és rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 2. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[E törvény hatálya kiterjed - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén élő]
e) - az anyasági támogatás (IV. fejezet) kivételével - a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárra.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik:
a) a valamely tagállam állampolgárának, valamint a magyar állampolgárnak külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családtagja,
b) a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
c) a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy, valamint
d) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 39. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben. Ez a jog megilleti]
e) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

A 2007. évi II. törvény jelenlegi állapota: http://www.mfa.go...harmtv.pdf

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 2. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
k) munkáltató: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény 193/C. § b) pontjában meghatározott kölcsönbeadót is - amelynek javára illetve irányítása alatt a foglalkoztatására sor kerül;

A Harmtv. 2. §-a a következő o)-s) pontokkal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]
o) foglalkoztatás: a vonatkozó jogszabályokkal összhangban bármely munka- vagy foglalkoztatási formát magában foglaló, foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján történő, valamely munkáltató javára illetve irányítása alatt végzett tevékenység;
p) magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás: olyan személy foglalkoztatása legalább a külön jogszabályban meghatározott mértékű ellenérték fejében, aki rendelkezik a munkavégzéshez szükséges felsőfokú szakmai képesítéssel vagy azzal összehasonlítható szakmai tapasztalattal.
q) felsőfokú szakmai képesítés: a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító felsőfokú képesítés, vagy amennyiben külön jogszabály így rendelkezik, legalább ötéves olyan szakmai tapasztalat, amely a munkaszerződésben vagy a kötelező érvényű állásajánlatban meghatározott szakma vagy ágazat szempontjából a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettséggel egyenértékű;
r) EU Kék Kártya: olyan engedély, amely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történ tartózkodásra és egyúttal magas szintű képzettséget igénylő munkavállalásra jogosítja;
s) különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek: olyan feltételek, a nemi vagy egyéb alapú megkülönböztetésből származó feltételeket is beleértve, amelyek feltűnően aránytalanul eltérnek a legálisan foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási feltételeitől, amely eltérés például a munkavállalók egészségét és biztonságát érinti, és sérti az emberi méltóságot.
A Harmtv. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kereső tevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási célja, hogy]
a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére illetve irányítása alatt tényleges munkát végezzen;

A Harmtv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az (1) bekezdés szerinti kereső tevékenységet - ha e törvény másképpen nem rendelkezik - az a harmadik országbeli állampolgár folytathat, aki
a) szezonális munkavállalási vízummal, vagy
b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, továbbá az, aki
c) kereső tevékenység folytatása céljából,
d) családegyesítés céljából, illetve
e) tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy
f) EU Kék Kártyával
rendelkezik.

A Harmtv. kiegészül a következő 20/A-20/B. §-sal:

20/A. § (1) EU Kék Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kap (FIGYELEM! NEM KAPHAT, HANEM KAP!), aki
a) a 13. § (1) bekezdés a), d), valamint h)-i) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, és nem állnak fenn a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok,
b) foglalkoztatását a szakhatóság jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatja,
c) az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy kérelmezte azt minden olyan időszakra vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredően nem minősül biztosítottnak, és
d) a Magyar Köztársaság területén valós lakcímadatot szálláshelyként bejelentett.
EU Kék Kártya:
(3) Az EU Kék Kártyát legalább egy évre kell kiállítani. Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló szerződés ennél rövidebb időtartamra szól, akkor az EU Kék Kártyát a foglalkoztatásra irányuló szerződés szerinti jogviszony időtartamát három hónappal meghaladó időtartamra kell kiállítani.
(4) Az EU Kék Kártya érvényességi ideje legfeljebb négy év, amely alkalmanként legfeljebb négy évvel meghosszabbítható.20/B. § (1) Az Európai Unió tagállama által magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező s harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártyát kaphat, ha
a) az EU Kék Kártyát kiállító tagállamban tizennyolc hónapig jogszerűen tartózkodott és
b) rendelkezik a 20/A. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott feltételekkel.

A Harmtv. 29. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni]
f) jelent s bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből az ügyész, a bíróság, illetve a rendvédelmi és nemzetbiztonsági szerv indítványára azt a harmadik országbeli állampolgárt, illetve rá tekintettel más harmadik országbeli állampolgárt, aki bűncselekmény felderítése érdekében a hatóságokkal - a bizonyítást jelentősen elősegítő módon - együttműködik;

A Harmtv. 29. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni]
g) a bíróság indítványára azt a harmadik országbeli állampolgárt, akit különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek mellett, illetve azt a kiskorú harmadik országbeli állampolgárt, akit érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztattak.

A Harmtv. 29. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje]
d) az (1) bekezdés g) pontjában foglalt esetben legfeljebb hat hónap, amely alkalmanként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható a harmadik országbeli állampolgár által a munkáltatójával szemben az elmaradt járandóságának kifizetése érdekében indított eljárás jogerős befejezéséig.

A Harmtv. 30. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással kell ellátni azt a harmadik országbeli állampolgárt,]
k) aki az Európai Unió más tagállamában magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt kérelmezett, és az EU Kék Kártya érvényességi idejének lejártát vagy az okmány visszavonását követően a Magyar Köztársaság területére visszatért a munkanélküliség időtartamára.

A Harmtv. 30. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi ideje]
e) az (1) bekezdés k) pontjában foglalt esetben három hónap, amely nem hosszabbítható meg.

A Harmtv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Magyar Köztársaság területén történő huzamos tartózkodás céljából EK letelepedési engedélyt KAP az a harmadik országbeli állampolgár, aki
a) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább öt éven át jogszerűen és megszakítás nélkül a Magyar Köztársaság területén tartózkodott, vagy
b) az EU kék kártyával rendelkezik, és
ba) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig jogszerűen és megszakítás nélkül a Magyar Köztársaság területén tartózkodott, és
bb) legalább öt évig jogszerűen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott. (!!!!)

A Harmtv. 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Nem minősül a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodás megszakításának
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben ország alkalmanként hat hónapnál rövidebb időre történ elhagyása, amennyiben a külföldi tartózkodások összidőtartama öt év alatt nem haladja meg a háromszáz napot;


b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az Európai Unió Tagállamai területének alkalmanként tizenkét hónapnál rövidebb időre történ elhagyása, amennyiben a külföldi tartózkodások összidőtartama öt év alatt nem haladja meg a tizennyolc hónapot.
FORRÁS *POSTA OLDAL OLVASO KÜLDTE *