SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. május 11., szerda

*FARKAS FALKA*A farkas ereje a falka, a falka ereje a farkas*

A sors az amit hagytunk lenni. 
Mindig magunkért, és magunk védelmében.
Nincs ‘ember’ csak mi és ők.
A farkas ereje a falka, a falka ereje a farkas

A ti Istenetek nem a mi Istenünk. A ti Istenetek (csupán) a ti népeteket szereti, de gyűlöli az enyémet. . . A héber ember Istene nem szeretheti a mi népünket, mert akkor megvédené. De mintha árvák lennénk, sehol sem remélhetünk segítséget. Hogy lehetünk így testvérek? . . . A ti törvényadó Isteneteknek egyetlen szava se volt Magyar vérü gyermekeihez, akiknek sokasága benépesítette  a hatalmas kontinenseket, ahogy a csillagok a világmindenséget. Nem, mi két távoli faj vagyunk, különböző eredettel és különböző végzettel. Egyetemes történelmünk a bizonyítéka, hogy a tömegek legkönnyebben a hitre alapozott értelem-kirekesztéssel manipulálhatók és tarthatók kordában.Nem történhetne meg, hogy lassu lépésekben haladva a megvalósulás felé tart a különböző fajok és népek különböző karakterű és moralitású isteneinek összegyúrása egy globálishatalmú egyeduralkodóvá.


Nem ez a globális jehova nem a mi Öreg Istenünk . Kár a gőzért fiúk! Véleményem szerint még azábrahámita vallások esetében is tévedés azt hinni, hogy a zsidók, a keresztények és a muzulmánok három különböző koncepciót vallanak ugyanarról az 'Istenről'. Az igazság az, hogy egyáltalán nem ugyanazt az istent imádják. A Judeo-Christian fogalom- és szóhasználatot, ami a globalizációs politikai-gazdasági manőverezés hátterében lebonyolított valláspolitikai zsonglőrködés eszenciája és irányitásuk kulcsa. Senki, egyetlen etnikum, szervezet, csoportosulás sem vonhatja kétségbe, hogy a beépüléssel, honfoglalo betelepüléssel megtámadott ország elidegeníthetetlen joga a védekezés és az igazságos megtorlás. A Háborúban az ember legnemesebb erényei játszanak szerepet: bátorság, és lemondás,  kitartó kötelességtudás és áldozat vállalásra való készenlét, amely még az élet felajánlásától sem határolódik el. Végül is mindannyian mérgezettek vagyunk egy olyan kulturális örökség által, amely olyan politikusokat szül, akik azzal dicsekszenek, a mi istenünk jobb, mint másoké; olyan nemzet vagyunk, ahol az ügyvédek jó pénzért döntenek róla, ki jogosult polgári jogokra és ebben a biroság is segiti öket. A törvénykönyvek nem azért váltak az idők folyamán egyre vastagabbá és egyre érthetetlenebbé, mert az igazság ezt indokolta volna, hanem azért, mert a bűnt is törvénybe iktatták és nem akarták, hogy ez feltűnő legyen. Marcus Eli Ravage írja a Century Magazine számában: -- “Mi zsidók minden háború mögött ott vagyunk. Nemcsak az oroszországi, hanem a történelem nagy forradalmai mögött is. Elképzeléseink, hangulatkeltéseink és szellemünk ellenállhatatlan nagyságának köszönhetjük a sikereket.” A zsidóság egy a Szaturnusz csillagzat alá tartozó nép és mint ilyen ezáltal minimális szinten áll csak közvetlen kapcsolatban a Teremtő (Jupiteri) energiákkal/minőségekkel, ezért mint sokszor a történelem folyamán "KÖLCSÖN VETTE" a szkíta-méd-párthus-káldeus neveken futó nép örökségének egy részét, majd azt a sajátjaként kezeli napjainkig Képtelenség elgondolni, hogy a fertőzött társadalom egyszerre sikerrel tudjon küzdeni mindazon ártalom ellen, amellyel a zsidó élősdiség ostromolja. Meg kell tehát vizsgálnunk ezen ártalmak összefüggését és jelentőségét, hogy mindjárt a legveszélyesebb ellen fordulhassunk.Zsidókóros társadalmi ártalmak egy sokszorosan Összefüggő, részenként egymást föltételező olyan folyamatosságot alkotnak, ami lélektanilag olyan rokon forrásokból ered, amelyek társadalmi hatásukban kölcsönösen erősítik egymást. A legfontosabb zsidókóros társadalmi ártalmak a következők: a dolgozó társadalom kifosztása csalás, árdrágítás, uzsora, kizsákmányolás és tőzsdei spekuláció útján; dőzsölés, paráznaság, lánykereskedelem, irodalmi és sajtórombolás; hitetlenség, hűtlenség terjesztése; megvesztegetés, tekintélyrombolás; politikai és társadalmi uszítás; osztályharcok, forradalom. Az ártalmak összefüggő rendszerének egyik pólusa a fosztogatás, a másik a forradalmi uszítás, a közbeeső tagok fokozatos átmenetet mutatnak az egyikből a másikba . A világot háttérből irányító szervezett magánhatalom - sorsdrámánk írója és rendezője - szabadulni akar nemzetünktől, mert szülőföldünket más célra, másoknak szánja, s ezt nem is titkolja. Melyik birodalom tette gyarmatává Magyarországot? Hazánk az egyetlen igazi szuperhatalom, aPÉNZIMPÉRIUM provinciája lett. 
De tudjátok, hogy a változás konfliktusokkal, drámákkal jár, mert az emberek általában nem értik, hogy mi történik. De ti megérthetitek. Megérthetitek, hogy országotok készen áll évszázadok régi energiájának elengedésére. És különösen a több évtizeden át tartó, saját hatalmatok elnyomásának, és az ennek következtében felhalmozódott energiának az elengedésére. És, amikor ez az energia valóban elkezd működni, akkor ez hasonló lesz az oroszlán ordításához. Nagyot fog szólni, lesznek majd, akiket megijeszt. De ti megérthetitek, hogy csak a régi, elfojtott energiák elengedéséről van szó. Milyen csodálatos időszakban élhettek ezen a vidéken. Milyen csodás lehetőség ez arra, hogy megvalósítsátok néhány álmotokat. Az egész mai tanított történelem iszonyatos hazugságokra épül. A csúsztatásokkal és hamísításokkal leginkább a magyar történelem van átszőve. Nyugodtan elfelejthetjük a tankönyvekben szereplő egész őstörténet elméleteket, ezeket mára teljes mértékben megcáfolta több tudományág is (nyelvészet, régészet, genetika, stb.) Az, hogy a magyar nép az orosz sztyeppekről származó finnugor eredetű primitív nép és megveretve menekült be a Kárpát-medencébe a legnagyobb történelemhamisítások egyike, mellyel sikerült teljesen elvágni a magyar nemzetet a gyökereitől. A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra került szobrocskák tanúsága szerint a sumir nép állatai - racka juh, pulikutya, kuvasz, komondor, ridegmarha kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival, rajtunk, Magyarokon kívül SENKI másnak nincsenek ilyen állatai a világon. A sírfeltárások szerint a szkíta nép bizonyítottan a legrégebbi nép a Földön, régebbi, mint az egyiptomi. Krónikáink, pedig egyértelműen szkíta ősöktől eredeztetik a magyart. A Boszniában talált piramisok 35.000 évesek, és székely rovásírást tartalmaznak! Számítógépes kutatásokkal, összevetésekkel alátámasztották, hogy az összes eurázsiai népi zenék alapja megtalálható a magyar népzenében. A TAMANA kutatás bebizonyította, hogy magyar eredetű nevekkel (helységek, folyók, hegyek, nevek, stb.) hemzseg a bolygónk összes kontinense. A magyar szó több névalakja (magor, madjar, maghar, stb.) szinte minden kontinensen megtalálható. A MAYA szó sem véletlenül hasonlít ennyire.
 Hunor és Magor meséje évszázadokon át tanította őseinket a hunok és magyarok testvéri voltára, valamint arra, hogyan vándoroltak el eleink a közös ázsiai őshazából. Hiteles történészek feljegyzései, mondáink, hagyományaink, valamint hazai és külföldi tudósok egész serege állította és állítja, hogy a magyar hun eredetű nép. Hazai írók, mint Bonfinius Antal, Thuróczi János, Corvin Mátyás kortársai, I. Béla névtelen jegyzője szerint a magyarok a hunoktól származnak. Kézai és egyéb krónikák Árpád honfoglalását úgy írják le, mint a magyarok második bejövetelét.           A politikai érdekek mellett ez a felfogás indokolta, hogy az utóbbi kétszáz évben akadémiai tatárjárás pusztította hagyományainkat. Úgygondolom alapvető, és elengedhetetlen, a hovatartozás megfelelően történő értelmezése, mindenki életében. Ha valaki Magyarnak vallja magát, akkor az a Magyarság tudat.  A jelenlegi szociálliberális kormányzatok, a polgáriasodás vágyát terjesztő, Zsidó- Keresztény politika, ezt másként gondolja. Évezredek óta, új és egyre újabb kultúrát, történelmet, fedeznek fel számunkra, és ezt a hit, és a tudomány köntösével letakarva kufárok módjára árulják. István amikor a JUDEO katolikus útra terelte Koppány fejével az országot megszentesült. Ezer év kellett ahhoz, hogy István segítségével elérje az akkori nyugat civilizáció a célját, hogy legyőzze a több ezer éves magyar kultúrát, és magáénak tekintse, elvegye az örökségét annak az utolsó népnek aki elhozta az emberiségnek. A történelem során szinte minden történelmi időszakban is megjelenő germán befolyás erősödése, a szlávok beszivárgása, a török hódoltság, sem volt elegendő arra, hogy elfelejtse az itt élő ember a régi úgymond pogány kifejezéseket gondolatokat magyarság utáni elkötelezettséget. Az itt élő ember újra és újra visszanyúl a magyar gyökerekhez és abból merít. Így van ez akkor is, ha nyilvánvaló, hogy más nemzet más törzs gyermeke. A kiutat keresve, nem csak a csodában bízva, elgondolkodhatunk azon, hogy mi töltheti, be a hit hiányát a magyar társadalomba. Úgy látom megtalálta a megoldást a magyar nép. Nem kell más csak ne állják el az útját, és megoldódik minden.Minden szinten, minden minőségben visszanyúlt elődeink, a régi magyarok sikeres, vagy sikeresnek vélt cselekedeteihez, egyéni, csoportos, vallási és társadalmi, értékeihez .Egy Mindenható Isten van a mindenség felett. A Mindenható az igazság, az ítélet maga - áldás a helyeseknek, annál inkább ítélet a gonoszoknak. Áld helyes (vagy esetenként helyes szándékú - igaz üggyel és ezt követni helyes hajlandó szívvel rendelkező) nemzeteket szerencsével, és véletlenekkel, és segít helyes és magas egyéneken - profétákon. Az élet közepe a Mindenható aki maga az erkölcs, maga az ítélet, maga a tudat, maga az élet, maga a hatalom. Mindenek ura, Mindenek ítélője, Mindenek teremtője, Kinek hatalma végtelen, Ki bíránk, Ki urunk, Ki istenünk. (ítélőnk)Ki Mindenható.                     
 A Mindenhatónak nincsenek kicsinyes emberi vonásai, nem alkudozik, nem bujkál égő bokrokba, nem bocsájt meg, és nincs és nem volt soha földi rokonsága.
Nem tekinthető véletlennek, hogy a nyugati köztudatban és ismeretterjesztésben Atilla, Ázsia csillaga még ma sem zseniális szervező, brilliáns politikus és hadvezér, hanem a vérszomjas keleti barbarizmus  szimbóluma.  Rendkívüli egyéniségének és képességeinek elhallgatása egyértelmű bizonyíték egyes történelmi népek és kultúrák ma is érvényben levő, tudományos rasszizmuson alapuló megítélésére velünk szemben .Úgy gondolom bárki, bármilyen erő ami ezzel a népakarattal szembeáll azt most már elsöpri a Magyar ember. Ebből az is következik, hogy aki hitet ad a népnek az vezeti ki az országot a bajból.
A CSILLAG UTJÁT KÖVETJÜK ÉS VISSZA TÉRÜNK AZ ÉLETBE .
                          
SEKELI SIJAS ANDORÁS