SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. május 14., szombat

MAGYAR MÁTRIX*HUNNIÓ KONFÖDERÁCIÓ*


VÁLLALKOZÓI SZÖVETSÉG

HUNNIÓ KONFÖDERÁCIÓ
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
TÁRSADALMI MODELLJE


A globális kapitalizmus egy lehetséges alternatívája
Századunk társadalom tudósainak kutatási eredményei és társadalmi kísérletek tapasztalatai nyomán kialakult egy gazdasági társadalmi modell, amely fenntartható alternatívája az összeomlóban lévő globális kapitalizmusnak. Ez egy demokratikus, szociális piacgazdaság modellje, alkalmas keret a fenntartható fejlődés, és a nemzeti kultúrák megőrzése, virágzása számára.
Magyarországnak lehetősége van arra, hogy ezt a modellt akár elszigetelten is- megvalósítsa, és ezzel példát mutasson a világnak, mint 1848-49 ben és 1956-ban is példát mutatott.Amíg nincs demokratikus világstruktúra, szükséges, hogy az államalkotó társadalmak megőrizzék, illetve visszaszerezzék szuverenitásukat, mert csak így tarthatják demokratikus ellenőrzés alatt a gazdasági szereplőket, csak így van lehetőségük arra, hogy meggátolják kártételüket a Hunnió modell gazdasági és pénzügyi tekintetben is szuverén szerveződést feltételez.
Az életüket e modellhez hasonlóan berendező szuverén államok szerveződések - a FÖDERALIZMUS elvei alapján - fokozatosan demokratikus struktúrát alakíthatnak ki.

A MAGYAR MÁTRIX

VÁLLALKOZÓI FÖDERATÍV SZERVEZŐDÉS


ÁLTALÁNOS LEÍRÁS


A magyar gazdasági életben az áruk árának átlag 1/3-a kamat, amelyet a termelők, és a közvetítők, a fogyasztók közvetve a pénztulajdonosoknak fizetnek.
Ha egy kistáj lakosságának zöme szövetkezetekbe, vállalkozói csoportokba (MÁTRIXBA) szerveződik, az emberek az alapvető fogyasztási cikkeket 1/3-al olcsóbban vásárolhatják meg a szövetkezeti, egyéb a rendszerhez csatlakozó kereskedők, szolgáltatók boltjaiban, függetlenül attól, hogy országosan megvalósul e a szabad pénz, és ezzel elkezdődik a kamatláb országos csökkenése.
(másfelől az egyes kis tájak ilyen szerveződése maga is csökkenti a hitel kamatlábat, mivel az alapcikkek szektora nem jelenik meg a hitelpiacon, és így csökken a hitel kereslet) Gondoljuk ezt végig a kenyér példáján. A Hangya szövetkezet fagázos kis hőerőművel működő malom pékségében állítja elő a kenyeret a tagjai által termelt gabonából, a tagjai által gyűjtött fahulladék energiával, saját boltjában értékesíti, és mindeközben senkinek nem fizet kamatot.
Nézzük meg ugyanezt egy másik metszetben. Ma a polgárok három módon adóznak:
-az államnak a közszolgáltatásokért (oktatásért, egészségügyért, rendőrségért, bíróságért, stb.)
-az államot szoros gyeplőn tartó pénztulajdonosoknak az államadósság kamatterhén keresztül
-és ugyancsak a pénztulajdonosoknak az áruk árába beépített kamatokon keresztül.

Hogyan segíthetnek magukon a háromszoros adózók?

A MÁTRIX (Hangya) szövetkezetek, vállalkozók saját természeti és emberi erőforrásaiból ellátják magukat az élethez feltétlenül szükséges javakkal és szolgáltatásokkal. Ezáltal az árba beépített „adózás”azonnal megszűnik, mert a lakosok, mint rendszer tagok ezekért olyan árat fizetnek, amelybe nincs beleszámítva hitelkamat.Ha a (MAGYAR MÁTRIX) szerveződések hálózata országszerte kiépül, összefogva megszüntethetik a második fajta adózást is, és-részvételi demokrácia keretében- a jelenleginél hatékonyabb ellenőrzést gyakorolhatnak az első típusú adózás terén is.

A MAGYAR MÁTRIX szerveződéstől várható további előnyök:

*A HUNNIO Modell szerint szervezett kistáj ellenálló képessége jelentősen megnő, minden pénz-és egyéb hatalmi zsarolással szemben, minden központosító törekvéssel szemben.
*Megerősödik a kistájban együtt élő emberekben egymásra utaltságuk, egymásért való felelősségük érzése, a közösségi érzés, amely az életminőség jelentős tényezője.

Általános elvek

A szerveződés alanyai olyan kis tájak, mint egy kisváros és környéke, vagy kisebb nagyobb falvakat magába foglaló, a természeti tényezők által meghatározott kistáj, vagy egy nagyváros városrésze összefoglalva a környék falvainak egy csoportjával.

Egy HUNNIO kistáj lakosainak irányszáma:20.000 lélek.

A szerveződés jogi kerete: a kistáj felnőtt lakosságának zömét magába foglaló általános és hitelszövetkezet, a Társasági Törvényben meghatározott vállalkozások (, Kisszövetkezet, TÉSZ, Takarékszövetkezet, Kft, RT, Bt stb.) holding szerű szerveződése (KLASZTER)

nem profitorientált, amennyiben célja nem rendszeres, minél nagyobb osztalék (nyereségrészesedés) osztása a tulajdonosok (tagok) számára, hanem az, hogy a kistájon mennél teljesebb foglalkoztatottságot, mindenki számára tisztes, kulturált megélhetést biztosítson
A Hunnio Föderáció (MAGYAR MÁTRIX) gazdasági összetevője:

A HUNNIO FÖDERÁCIÓ társult vállalkozok, belső vállalkozók (termelők, szolgáltatók, kereskedők, érdek-képviseleti szervek, és fogyasztok együttese.
Társult vállalkozó: önálló (magaura) vállalkozó (egyén, cég, társaság), a működéshez szükséges termelőeszközök tulajdonosa, vagy bérlője, aki (amely) hálózati (franchise), vagy más együttműködési szerződéssel a MÁTRIX szerves részévé válik.
Belső vállalkozásnál a termelőeszközök a vállalkozás tulajdonában vannak, és egy vagy több tag szerződéssel vállalkozik ezek hatékony működtetésére.


A MÁTRIX arra törekszik, hogy egyfelől a tagok mennél több áru- és szolgáltatás-szükségletét a szövetkezethez, hálózathoz tartozó (társult és belső) vállalkozások elégítsék ki, másfelől a (társult és belső vállalkozások mennél több munkavállalója, ill. beszállítója a szövetkezeti, hálózati tagságból kerüljön ki.

A szövetkezeti, ill. a társult és belső vállalkozások funkciói:


Munkahelyek teremtése és fenntartása, tisztes jövedelem biztosítása a kistáj lakosai számára.
A lakosság ellátása olcsó, jó minőségű alapvető fogyasztási cikkekkel
A földből élők ellátása termelőeszközökkel, műtrágyával, növényvédő szerekkel, szaporító anyaggal, takarmánnyal, stb.
Termékfelvásárlás
Mezőgazdasági termékek ésszerű fokig való feldolgozása
Önköltségi kamatú hitelellátás
A tagok teljesítmény cseréjének zártkörű lebonyolítása, a kamat és inflációs veszteségek és az elszámolási költségek minimalizálásával
A tagok számára szaktanácsadás, és szakmai továbbképzés
A rászorultak segítése
A közbiztonság megjavítása és magas szinten tartása a rendőrséggel (csendőrséggel?) együtt működő polgár, ill. mezőőrséggel

A társult és belső vállalkozók és a (szövetkezeti tag) fogyasztók közötti forgalom közvetítője nem az állami pénz (amely ki van téve az inflációnak, valamint a bel-, és külföldi spekulációnak, valamint a korrupció alapját képezi) hanem HUNNIO KONFÖDERÁCIÓ elszámoló egysége, SAJÁT VALUTÁJA az

ARANY KORONA

   


Amely nem más, mint a tagok tulajdonában lévő ARANYAT (99,99%-os) TARTALMAZÓ kártya,

Vagy trezorjegyAmelynek értéke a kártyán, vagy a trezorjegyen található tiszta arany súlyának (gr-ban) kifejezett napi értéke. A tulajdonosok az aranyukat a trezorbankban, vagy bankokban, belső elszámolási irodákon, vezetett egy számlán vagy otthoni széfekben tarthatnak, forgathatják, tehát fizetőeszközként funkcionál.
( Pénzhelyettesítő: olyan átruházható okmány, amely fizetési kötelezettségeket testesít meg. A pénztől abban is különbözik, hogy fizetésként való elfogadását az állam nem kényszeríti ki!)
Az Arany Korona nem pénzhelyettesítő, hanem maga a pénz, a vagyon, amely a tulajdonodat képezi, és bármikor, bárhol a világon használhatod, tehát világvalutaként funkcionálhat. A trezorbankban tarthatod a vagyonodat, vagy akár otthon a párna alatt is, ha úgy érzed, hogy ott biztonságban van.

A pénz nem természeti jelenség. Nem szükségképpen olyan, mint amilyennek történetileg alakult. A pénz állami intézmény, törvényes fizetőeszköz, tehát olyan, amilyennek a törvény előírja...
A jelenlegi pénzeknek, vagy valutáknak nincs semmiféle fedezete, csak egy jel, ami mögött csak az állam garanciája áll. A kamatmechanizmussal, az inflációval és az egyéb pénzpiaci műveletekkel, lényegében egy virtuális vagyonszivattyúzás folyik. , A jelen gazdasági és pénzügyi válság szemléletesen bizonyítja a rendszer fenntarthatatlanságát.

Törvényes úton bevezethetünk tehát olyan fizetőeszközt, amely lényegében hordozza az aranyban az értékét.

1 ARANY KORONA (AK) = 0,01gr nagy tisztaságú arany napi értékével.
(az ismertető írásakor: 134,5 Ft-tal)


Az elszámolás technikai, szervezeti eszközei:
 
 
 


A tagok HUNNIÓ MÁTRIX ARANY KÁRTYÁJA, TREZORJEGYE valamint a rendszergazda a Magyar Mátrix Kft, TOVÁBBÁ a HUNNIÓ KONFÖDERÁCIÓ MINT KIBOCSÁJTÓ, INTEGRÁTOR, KLASZTERVEZETŐ és a HUNNIO Elszámolási Irodáján
AK-ban vezetett tagi elszámolási számlák.
A HUNNIO Elszámolási Irodája egy számítógépen keresztül kapcsolódik az Trezor Bank, vagy elszámoló ház által elektronikus „közműként” üzemeltetett számítógépes kommunikációs hálózathoz, amely központi egysége (autorizációs központja) végzi a teljes HUNNIO Föderáció elszámolását, adminisztrálását, könyvelését, statisztikáját, adatfeldolgozását, árfolyam változásait
A FÖDERÁCIÓ központjának központi szerverén jelennek meg a belső adatok, forgalmi és egyéb információk (központi menedzsment HUNNIO CENTRÁL IGAZGATÓSÁG)

A belépő tag, vállalkozó szervezet (Szövetkezet, TÉSZ, stb.) a XY helyi MÁTRIX a megvásárolt aranya mellé még kamatmentes, vagy alacsony kamatozású hitelt is kaphat (Arany Koronában), (a hitelezés technikáját a Magyar Mátrix Kft erre vonatkozó szabályzata tartalmazza. A kereskedő, vállalkozóval a Kft franchise szerződést köt az arany kártya illetve a trezorjegy kiadása, vagy megvásárlása során)

A tag az Arany Korona aranyat tartalmazó kártyával, a rendszerhez tartozó boltokban, szolgáltató helyeken fizethet, adhat, vehet, szabadon átruházhat, természetesen a kártyában található arany megfelelő biztonsági feltételeinek megléte mellett- (pl. a hamisíthatóság kizárásával)

A rendszer társult és belső vállalkozásaiban dolgozók fizetéseiket az elszámolási irodákon keresztül akár aranyban kaphatják, amelyet döntésük szerint forintban is felvehetnek. Lehetőség lehet az aranykártya, vagy trezorjegy váltására akármilyen más valutára, az elfogadására, illetve a forint átváltás lebonyolítására is.(Pénzváltók, BÁV, stb.)
Az AK nem inflálódik. A rendszer Elszámolási Irodáján lévő számítógépen rögzítjük a létfontosságú áruk és szolgáltatások országos árszínvonalát, kereslet kínálati, piaci információkat és ennek megfelelően naponta, hetente, vagy havonta közzétesszük az AK /Ft ÁTVÁLTÁSI KULCSOT, (arany árfolyamát). Amíg tehát a forint inflálódik, egy AK ellenében egyre több forint jár. Nem az arany ára növekedik, hanem az egyes devizák veszítik el az értéküket.

A rendszerben illetve a boltokban tehát fel kell tüntetni az áruk AK kifejezett értékét (pl. egy AK= 135FT=0,5 EURO) PL egy mázsa búza 1400 Ft=10 AK, X vállalkozó 2000 Ft ért javítja meg a vízcsapot, ami 14,8 AK,

Az AK-ban megállapított árak tehát nem emelkednek a rendszerben

Ha valaki tartós fogyasztási cikkre, házra, stb. gyűjt, vagy betegségre, öregségre, tanulásra, utazásra, stb. tartalékol, az erre szánt összeget a MÁTRIX-nál vezetett számláján lekötheti (3hónap,6 hónap, lakástakarék, nyugdíj, előtakarékosság, biztosítások stb.)
A lekötött összegből a Föderáció nagyon alacsony (2-5%) rendszerhasználati díjat tartalmazó kölcsönként bocsátja a társult tagok, vállalkozók, vagy ilyenné válni kívánó tagok rendelkezésére. Az ebből befolyt összeg a Mátrix rendszerfenntartási díja, illetve a Föderáció Kincstárának bevételét képezi a Bank, vagy elszámoló ház a nála vezetett számláért az üzletszabályzatának megfelelő díjat számolhat fel.
Idézet Kossuth Lajostól 1848 aug. 20-án az Országgyűlésben:”.... azon vagyok, hogy amíg befolyásom lesz Magyarország ügyeibe - a banknak nem akarom azon hatalmat adni a kezeibe, hogy ő szabályozza Magyarország pénzügyeit: őt csak eszközül s mintegy tisztviselőül akarom használni bizonyos határok között. Ez okból nem Ô bocsájtja ki a pénzt, hanem csak kezeli bizonyos jutalomért” /idézet Faragó „A KOSSUTH BANKÓK KORA „.Nyugat kiadás/
Minél több részvényt (részjegyet) bocsájt ki tehát a FÖDERÁCIÓ, ami lényegében azt jelenti, hogy a Ft tőkéjüket a befektetők aranyra váltják, és a trezorban helyezik el) annál nagyobb a hitelkeret, annál kisebb a fenntartási költség, optimális esetben akár 0 is lehet.
A rendszer tagok a Föderáció Elszámoló Irodájától bármikor AK számlájuk terhére a napi árfolyamból 2% levonásával-forintot is felvehetnek.

Fiser Tivadar
FORRÁS.
HUNNIO.COM